Publikacije

Media Clientelism Index 2015 - Measuring Media Realities

The Media Clientelism Index (MCI) is the first cross-country comparative and country-specific report on the state of media clientelism and politicisation based on empirical data.

download

Protokol sa standardima za monitoring u sjeni strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015

Protokol je razvijen u okviru projekta 'Jačanje uloge organizacija civilnog društva u monitoringu državne Strategije za borbu protiv nasilja and djecom u BiH', koji je realizovalo Udruženje Vesta, u partnerstvu sa Zemljom djece i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. Projekat je finansirala Europska Unija. Razvijeni Protokol po prvi puta nudi unificiranu metodologiju za praćenje i izvještavanje u sjeni o sprovedbi predmetne Strategije od strane organizacija civilnog društva u BiH, sa sveobuhvatnim setom alata i procedurom praćenja. Protokol je uspješno pilotiran u sklopu monitoringa u sjeni Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015, provedenog od strane Nezavisnog monitoring tima za praćenje provedbe Strategije, te pripremi prvog Izvještaja u sjeni za izvještajni period 2011/2012.

download

Analitičke podloge i Akcioni planovi za unapređenje položaja žena u ruralnim područjima općina Gračanica i Tešanj

Analitičke podloge i Akcioni planovi su rezultat zajedničkog rada predstavnika Općine Gračanica i Tešanj i Udruženja VESTA i predstavljaju relevantan okvir prihvaćen od strane Općina/Općinskih vijeća, kao smjernica budućeg djelovanja u pravcu kreiranja boljeg i pravednijeg socio-ekonomskog statusa i položaja žene sa sela. Ovi dokumenti su finalizirani u oktobru 2013. godine u okviru projekta ''“Unapređenje položaja žene na selu na lokalnom nivou u FBiH” finansiranog od UN WOMEN i ADA. Cilj projekta je bio kreiranje pretpostavki za stratešku podršku unapređenju položaja žene sa sela i koji je po prvi put realiziran u dvije općine, na području dva kantona Federacije BiH, putem slijedećih ključnih aktivnosti; mapiranje relevantnih aktera ruralnog razvoja i priprema Analitičke podloge sa analizom položaja i uloge žene sa sela, uspostavljanje i jačanje kapaciteta Savjetodavne grupe projekta i kreiranje Akcionog plana partnerskih Općina za jačanje socio-ekonomskog položaja žene sa sela.

Download - OPĆINA GRAČANICA i OPĆINA TEŠANJ.

Građani i lokalna vlast - Mali vodič kroz lokalnu samoupravu

Priručnik ''GRAĐANI I LOKALNA VLAST – Mali vodič kroz lokalnu samoupravu'' je namijenjen predstavnicima lokalnih samouprava, predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica, građanima i organizacijama civilnog društva s ciljem poboljšanja dijaloga, otvorenosti i odgovornosti predstavnika jedinica lokalne samouprave, ali i svih drugih aktera razvoja. Predstavljen kao vrsta vodiča kroz lokalnu samoupravu, priručnik daje osnovne informacije o lokalnoj i mjesnoj samoupravi, nadležnostima koje lokalne samouprave imaju, te usklađenosti zakona lokalne samouprave sa entitetskim i kantonalnim zakonima.

download

Etički kodeks o istraživanju s djecom i o djeci u Bosni i Hercegovni

Osnovna svrha Etičkog kodeksa je upoznavanje istraživača, djece, roditelja/ staratelja, kao i cjelokupne javnosti sa osnovnim etičkim načelima i standardima koji se moraju primjenjivati u istraživačkim postupcima koji uključuju djecu, kao i stvaranje etičkog okvira za širenje i produbljivanje općeg naučnog i stručnog znanja o djeci, njihovim tjelesnim, emocionalnim, psihološkim i socijalnim aspektima, a sve zato da bi promovirali opšte dobro djeteta, njegove porodice i zajednice uopšte.

download

LEADER pristup - Korist za ruralne zajednice u Bosni i Hercegovini

U cilju promocije EU dobrih praksi u Bosni i Hercegovini na njenom putu europskih integracija, Udruženje VESTA u saradnji sa LAG Gorski Kotar predstavlja zajedničku poljoprivrednu politiku EU i europske inicijative za razvoj ruralnih zajednica u okviru programa EU „EU Communication'', u nadi da će ova brošura doprinijeti kreiranju pretpostavki za buduće akcije i provođenje EU LEADER inicijative i u BiH .

 download

Gender i ruralni razvoj dobre prakse i institucionalni okvir

Publikacija ''Gender i ruralni razvoj dobre prakse i institucionalni okvir'' namijenjena je svim sudionicima razvoja i društveno-političkim akterima od državnog, entitetskog do lokalnog nivoa i poziv da u procesima razvoja politika i programa osiguraju učešće i doprinos jačanju socio-ekonomskog položaja žene na selu.

download

Istraživanje percepcije korupcije u visokom obrazovanju

Istraživanje je obuhvatilo sljedeća područja: percepciju studenata o vrstama korupcije u obrazovanju, percepciju raširenosti korupcije, nivo spremnosti na uključivanje u različite oblike koruptivnih ponašanja, nivo spremnosti na reagiranje na koruptivna ponašanja, tko su uključeni u koruptivna ponašanja, percepciju mjera za suočavanje sa koruptivnim ponašanjima na fakultetima, prijedloge potencijalnih aktivnosti i mjera za borbu protiv korupcije u visokom obrazovanju.

download

Istraživanje o stanju, potrebama i mogućnostima za poboljšanje položaja seoske žene

Rezultati istraživanja se temelje na provedenim anketama i radionicama sa ukupno 450 žena sa područja 17 općina u 37 seoskih mjesnih zajednica u Federaciji BiH. Ankete i radionice u ciljanim područjima su realizirane u saradnji sa predstavnicama organizacija civilnog društva, koje svoje djelovanje usmjeravaju prema programima koji doprinose jačanju socio-ekonomskog položaja žene.

download

Vodič za uključivanje civilnog društva u proces uvođenja rodne perspektive u budžete

Vodič za uključivanje civilnog društva u proces uvođenja rodne perspektive u budžete je namijenjen organizacijama civilnog društva, građanima i mnogim drugim akterima koji već sprovode ili planiraju aktivnosti usmjerene na uvođenje rodne jednakopravnosti u javne politike, dokumente ili budžete. Uvođenje rodno odgovornog budžetiranja treba da obuhvati što veći broj aktera i isti principi važe na svim nivoima organiziranja vlasti.

download

LEADER program Europske unije i njegova funkcija u ruralnom razvoju

Brošura ''LEADER program Europske unije i njegova funkcija u ruralnom razvoju'' predstavlja EU LEADER program i pojašnjava kako LEADER može podržati razvoj ruralnih zajednica. Brošura je namijenjena svim akterima koji žele sudjelovati u inicijativama lokalnog ruralnog razvoja.

download

''Poljoprivreda i ruralni razvoj u BiH – Finalne preporuke civilnog društva za brži put prema EU”

Publikacija „Poljoprivreda i ruralni razvoj u BiH – Preporuke civilnog društva za brži put prema EU” nudi osvrt na istraživanja, javne konsultacije, te razgovore s vlastima. Jezgrovito prikazuje trenutnu situaciju u oblasti ruralnog razvoja i poljoprivrede u BiH kroz perspektivu široke lepeze ključnih nevladinih učesnika u ovom sektoru. Publikacija daje konkretne i razrađene preporuke za napredak u ovoj oblasti u kontekstu pridruživanja Europskoj uniji, kao i osvrt na osnovne perspektive i pomake nakon konsultacija sa predstavnicima vlasti. Dokument naglašava kako bi sve sprovedene mjere između ostalog postepeno omogućile veću novčanu pomoć poljoprivrednicima u BiH

download

''Rad i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini – Finalne preporuke civilnog društva za brži put prema EU ''

Svrha publikacije “Rad i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini - Preporuke civilnog društva u procesu pristupanja Europskoj uniji“ je da predstavi zahtjeve civilnog društva prema vladinim institucijama i tijelima nadležnim za rad i zapošljavanje, te da sačini pregled pomaka koji su napravljeni u ovoj oblasti u odnosu na zahtjeve civilnog društva predočenih tokom rada Građana za Europu u 2010. godini.

download

''Energija i okoliš u BiH – Finalne preporuke civilnog društva za brži put prema EU”

Publikacija pod nazivom „Energija i okoliš u BiH – Preporuke civilnog društva za brži put prema EU” nudi osvrt na istraživanja, javne konsultacije, te razgovore s vlastima, kao i trenutni prikaz situacije u oblasti energije i okoliša u BiH kroz perspektivu široke lepeze ključnih nevladinih učesnika u ovom sektoru.Također pruža konkretne i razrađene preporuke za napredak u ovoj oblasti u kontekstu pridruživanja Europskoj uniji, kao i ostvarene pomake nakon konsultacija sa predstavnicima vlasti.

download

Analitička podloga za izradu strateških smjernica za prava porodilja u BiH

U ovom dokumentu dat je pregled trenutnih rješenja u pogledu reguliranja prava po osnovu trudnoće, poroda i njege djeteta u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, uzroka i posljedica diskriminacije žena u pogledu ostvarivanja ovih prava, te prijedlog mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

download

Civilni dijalog

Učešće organizacija civilnog društva u procesu kreiranja i monitoringa provođenja javnih politika u BiH

Publikacija ''Civilni dijalog – Učešće organizacija civilnog društva u procesu kreiranja i monitoringa provođenja javnih politika u BiH'' koju je izdalo Udruženja Vesta predstavlja svojevrstan zbir dosad objavljenih tekstova na ovu temu civilnog dijaloga i namjera joj je da pruži cijeli niz korisnih informacija i potakne dalju europeizaciju javnog diskursa o ovoj temi koja se u javnoj sferi EU već odavno ustajila, a koje BiH zbog svog europskog puta nužno mora početi što prije uvažavati.

 

Rodno odgovorno budžetiranje

Publikacija ''Gender odgovorno budžetiranje'' trebala bi da bude podsticaj civilnom društvu u širem kontekstu, ali isto tako i institucijama vlasti na svim nivoima da pokrenu inicijative za integrisanje principa jednakopravnosti spolova u budžete i tako na najbolji način promovišu koncept ravnopravnosti spolova, uz poštovanje različitosti.

download

Trening priručnik za trenere ''Gender, mladi i mediji''

Trening priručnik kreiran u skladu sa potrebama i interesima mladih koji su, kroz aktivno učešće u procesu njegove izrade, adresirali predstavnici omaldinskih organizcija s područja općine Tuzla. Kreirani paket obuke je isproban i u praksi kroz isporuku dvodnevnog treninga za mlade lidere s područja općine Tuzla. Iskrena nam je želja da potencijalni treneri u ovom priručniku prepoznaju korisnu, ali i zanimljivu literaturu koja će im kroz kombinaciju teorije i instrukcija za praktičnu primjenu pomoći u edukaciji mladih osoba s ciljem promjene njihove svijesti te usvajanja znanja, vještina i ponašanja u odnosu na pitanje gender ravnopravnosti.

download

Ruralni razvoj kroz LEADER program Europske unije

Publikacija ''Ruralni razvoj kroz LEADER program Europske unije'' promovira održivi razvoj u europskim ruralnim područjima. U okviru politike ruralnog razvoja, EU LEADER predstavlja inovativni pristup. U publikaciji možete pročitati kako se kroz LEADER program u mnogim Europskim zemljama došlo do vrijednih rezultata, a takođe u zemljama kandidatima LEADER program mogao bi odigrati važnu ulogu pomažući im da se prilagode promjenama u današnjem svijetu.

Osnove energetske efikasnosti

U publikaciji ''Osnove energetske efikasnosti'' pročitajte i informišite se kako efikasnije koristiti energiju. Nizom savjeta publikacija bi trebala pomoći i usmjeriti građane prema područjima i uređajima koji bi mogli ostvariti uštede energije te kako bi trebalo graditi ili renovirati svoje stanove ili kuće. Za primjenu nekih savjeta građani ne trebaju dodatno investirati, za neke malo, a za neke se građani trebaju odlučiti na malo veću investiciju koja će se kroz razdoblje korištenja isplatiti.

download

Pojavnost rodno zasnovanog nasilja u adolescentskim vezama

Analiza rezultata istraživanja provedenog u srednjim školama Tuzlanskog kantona. Program i mjere prevencije

Publikacija sadrži analizu rezultata istraživanja provedenog u srednjim školama Tuzlanskog kantona, kao i program i mjere prevencije. Osnovni cilj istraživanja bio je ispitati prisutnost, pojavne oblike, obim, učestalost, motivaciju, uzroke i posljedice nasilja u adolescentskim vezama, te informisanost i znanje koje učenici imaju o ovom problemu.

download

Godišnji izvještaj za 2008. godinu

Ovaj Godišnji izvještaj daje pregled provedenih projekata i aktivnosti Udruženja Vesta tokom 2008. godine, ali ujedno prezentira i napredak u našem cjelokupnom djelovanju posvećenom promicanju poštivanja ljudskih prava, jednakopravnosti spolova i civilnog dijaloga i predstavlja dokaz ne samo našeg predanog rada, nego i stalnog rasta i jačanja.

download

Vršnjačko nasilje u osnovnim školama

Rezultati istraživanja o pojavnim oblicima nasilja među djecom u osnovnim školama na području TK i općinama Travnik, Srebrenica i Bijeljina

Ova publikacija je rezultat projekta ''Kampanja za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja među djecom u osnovnim školama''. U publikaciji ''Vršnjačko nasilje u osnovnim školama'' je dat pregled metodologije i rezultata provedenog istraživanja. Cilj istraživanja je bio ispitati prisutnost, pojavne oblike i učestalost nasilja među vršnjacima u osnovnim školama TK i općinama Bijeljina, Travnik i Srebrenica. Definisane su i preporuke u cilju prevencije, smanjenja i otklanjanja nasilja među vršnjacima.

Download

Preporuke i smjernice za uvođenje rodne perspektive u lokalne budžete u Bosni i Hercegovin

Ambicija ove Publikacije je da predstavi lepezu alata za ispitivanje rodne perspektive javnih prihoda i rashoda, odnosno za utvrđivanje postojanja iste u upravljanju i raspodjeli sredstava poreznih obaveznika. U cilju konkretne aplikacije tih alata na lokalne budžete, analizirane su osnovne kategorije javnih rashoda u 5 bosanskohercegovačkih općina (Banovići, Bijeljina, Srebrenica, Travnik i Tuzla) i te su analize predstavljene u ovoj publikaciji. Za primjere su uzete lokalne zajednice jer je evidentno da one predstavljaju prvi i jedini neposredni oblik vlasti od kojeg  građani i građanke očekuju da zadovolje njihove potrebe na osnovu zakona, međunarodnih standarda i konvencija.

Download

Mladi i mediji: Priručnik za trenere

Trening priručnik je namjenjen trenerima koji su angažovani u lokalnim radiostanicama ali i onima koji to tek namjeravaju postati. Na stranicama se nalazi opširan teoretski pregled koji je neophodan za samostalnu pripremu treninga. U drugom dijelu priručnika se nalazi pregled ponuđenih modula i sesija, koji čine jedinstvenu metodološku cjelinu.

Download:

U FOKUSU: Društveno aktivne političarke

Udruženje Vesta i Vesta radio su se u izbornoj godini bavili analizama medija u dijelu prezentacije rada političarki za opšte izbore u oktobru 2006. godine. U tom cilju urađen je monitoring medija, priprema i štampa publikacije Gender, Mediji i Izbori i dvije radionice sa političarkama i predstavnicima medija u cilju uspostavljanja kvalitetnije saradnje. U narednom periodu koji je nastupio a sve u cilju promovisanja rada političarki nastala je publikacija U Fokusu: Društveno aktivne političarke, koja sadrži koja su to prava žena u Bosni i Hercegovini, te dio koji govori o sudjelovanju žena u političkom i javnom životu BiH. Takođe, u publikaciji se mogu pročitati i intervjui sa aktivnim političarkama u Tuzlanskom kantonu.

POŠTUJMO JEDNAKOST: Primjeri dobre prakse održivosti manjinskog povratka

Publikacija Poštujmo Jednakost: primjeri dobre prakse održivosti manjinskog povratka sadrži podatke o projektu Poštujmo jednakost. U Publikaciji se može pročitati i o inicijativama i kampanjama koje su pokrenule zajednice manjinskog povratka u zonama povratka, kao i o njihovim rezultatima.

Društvena odgovornost medija

Društvena odgovornost predstavlja zapravo obvezu da se uvećaju pozitivni učinci, a umanje negativni učinci na društvo kao cjelinu. Biti društveno odgovoran ponekad zahtijeva i velike kompromise. Pojam društvene odgovornosti u najširem smislu označava ozbiljno razmatranje o utjecaju koji ima neko djelovanje na okoliš, na ukupno društvo, dakle sve s kojima subjekt djeluje u neposrednom kontaktu  ili posredno u razmjeni informacija, dobara i usluga. U publikaciji možete pročitati o medijima i ljudskim pravima; diskriminaciji, ksenofobiji i medijima; kako pisati o ljudskim pravima; odgovornosti medija prema društvu.

Download

Gender, mediji i izbori

Publikacija sadrži rezultate dvosedmičnog praćenja i analize pred opšte izbore i nakon opštih izbora 2006. godine elektronskih i štampanih medija o zastupljenosti i radu kandidatkinja pred opšte izbore na području Tuzlanskog kantona.

Download

Postignuti rezultati u razvoju politika za zaštitu okoliša na području Tuzlanskog kantona

Udruženje Vesta i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle su osmislili a potom i realizirali uz podršku EU projekt ''Podrška razvoju politika za zaštitu okoliša putem kampanja javnog zagovaranja i aktivnog sudjelovanja građana''. U ovoj publikaciji su predstavljeni rezultati projekta, kao i pregleda javnih kampanja zagovaranja u okviru projekta.

 

Organizacije civilnog društva i javno zagovaranje za razvoj politika zaštite i unaprijeđenja okoliša

Priručnik obuhvata pregled osnovnih alata za uspješno planiranje, realizaciju  i procjenu kampanje javnog zagovaranja. Dodatno, autorice prenose iskustva javnog zagovaranja brojnih organizacija civilnog društva iz zemalja i svijeta, kao ilustraciju mogućih pravaca djelovanja u cilju adekvatnije zaštite i unaprijeđenja okoliša. Aktivnosti ekoloških pokreta u Bosni i Hercegovini su razmatrane više kao primjeri koji mogu biti značajan sastavni element strategije javno-zagovaračke inicijative, budući da su nerijetko ostale samo pojedinačne akcije sa kratkoročnim ciljevima.

Građani, aktivni sudionici društvenih promjena

Priručnik pristupa odnosima između građana i lokalnih vlasti, po pitanju podrške i realizacije lokalnih ekonomskih inicijativa za razvoj. Priručnik predlažemo predstavnicima lokalne zajednice koji se žele upoznati sa principima i mogućnostima aktivnog sudjelovanja građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.

Javno zagovaranje i osnove komuniciranja za razvoj lokalnih zajednica

Priručnik je sačinjen na način da sveobuhvatno sagledava mogućnosti rješavanja malih problema u lokalnim zajednicama. Kada problem postane vidljiv, potrebno je znati kako ga rješiti i u kom vremenskom roku. Ovaj priručnik omogućava zainteresovanim predstavnicima lokalnih zajednica da vode proces u zajednici na način da pomognu sugrađanima. Svrha ovog priručnika je da predstavi osnovne upute o načinu na koji treba da pokrenu proces u lokalnim zajednicama.

Naše okruženje bez divljih deponija - Priručnik za aktivno djelovanje građana kroz partnerstvo

Otpad je jedan od najvećih problema u zaštiti okolice u BiH. Velike količine otpada se odlažu uz putne pravce, rijeke, pored stambenih i poslovnih objekata, predstavljajući opasnost po ljudsko zdravlje i okoliš. Negativni učinci su višestruki. U priručniku možete pročitati više o ovoj opasnosti, kao i koje su posljedice nekontroliranog odlaganja smeća; kako pristupiti rješavanju problema divljih deponija; koraci koji mogu poduzeti građani?

AttachmentSize
Rodno zasnovano nasilje u adol. vezama_ final.pdf3.11 MB
Protokol_Monitoring u sjeni_VESTA (1).pdf1.5 MB