U okviru projekta Mediji u procesu reintegracije i održivog povratka pokrenuta je kampanja zagovaranja za smanjenje ksenofobičnih elemenata i diskriminacije u zonama manjinskog povratka. Kampanja zagovaranja sa kojom želimo uticati na smanjenje ksenofobičnih elemenata će imati senzibilizirani pristup i uvažiti će političku dimenziju problema.

07.07.2008

U okviru projekta ''Gender senzitivno budžetiranje '' objavljena je publikacija Preporuke i smjernice za rodno osjetljivo budžetiranje u BiH. Nakon izvršenih analiza općinskih budžeta, timovi analitičara/ki su pripremili izvještaj koji je sadržavao analize osnovnih kategorija javnih rashoda na lokalnim nivoima i dostavili ga Udruženju VESTA, koje je, uz pomoć gender mehanizma u BiH, pripremilo i štampalo publikaciju.

07.07.2008

Mediji u procesu održivog povratka i reintegracije tema je konferencije koja je održana u Tuzli 18. juna 2008. godine. Konferencija je rezultat višegodišnjeg nastojanja Udruženja Vesta da u ovdašnje medije unese neophodni senzibilitet koji je svojstven neprofitnim medijima u svijetu koji odgovaraju na potrebe zajednice i zalažu se za njen napredak.

21.06.2008

Prošle sedmice je u sklopu projekta ''Viza facilitation'' otvorena telefonska linija „Viza Hotline''. Građanke i građani pet zemalja Zapadnog Balkana (Makedonija, Crna Gora, Albanija, Srbija i BiH) iznose svoja iskustva u pogledu dobijanja viza, daju svoja mišljenja i informišu se o svojim pravima koja im garantuje novi ugovor o viznim olakšicama koji je stupio na snagu 1. januara 2008. godine.

17.06.2008

U pet zemalja zapadnog Balkana Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji i Albaniji 10. juna 2008. godine otvorena je telefonska linija ''Viza Hotline'' koja će služiti građanima naše zemlje da iznesu svoja iskustva u pogledu dobivanja viza iz zemlja Šengenske zone, ali i da se informišu o svojim pravima koja su im zagarantovana novim ugovorima o viznim olakšicama.

11.06.2008

Olakšani vizni režim u zemljama zapadnog Balkana:
monitoring novih ugovora

Po prvi put organizacije civilnog društva iz pet zemalja Zapadnog Balkana sprovode zajedničku akciju u cilju procjene uticaja ugovora o viznim olakšicama i zagovaranja slobodnog viznog režima.

U tom cilju uspostavlja se ''Viza Hotline'' kao otvorena telefonska linija, istovremeno u Tirani, Sarajevu, Skopju, Podgorici i Beogradu. Dodatne informacije će biti prezentirane tokom press konferencija koje će u navedenim gradovima biti organizirane u isto vrijeme: 10. juna/lipnja 2008. godine u 12.00 sati.

09.06.2008

U okviru projekta "Sigurne Škole" realizovano je istraživanje o pojavnim oblicima nasilja među djecom u 43 osnovne škole s područja Tuzlanskog kantona, tri osnovne škole s područja opštine Bijeljina i dvije škole s područja opštine Srebrenica. Ova aktivnost je provedena uz saglasnost i podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Pedagoškog zavoda TK te Ministarstva prosvjete i kulture RS.

01.06.2008