Gender senzitivno budžetiranje

Budžet je najvažniji vladin/općinski instrument, jer se bez finansijskih sredstava ne mogu uspješno implementirati politike. U izradu budžeta demokratsko društvo obezbjeđuje ravnopravno sudjelovanje oba spola, što i nije slučaj u BiH. Stoga je Udruženje VESTA u 2007. godini realizovalo projekat Gender senzitivno budžetiranje. Projekat je imao za cilj doprinijeti uvođenju procedura gender senzitivnog budžetiranja u Bosni i Hercegovini u skladu sa Gender akcionim planom BiH, što je ujedno značilo i realizaciju dijala operativnog plana gender mehanizama u BiH na ovom području. Pored sagledavanja rodne osjetljivosti politike budžetiranja u pet općina/opština BiH (Banovići, Bijeljina, Srebrenica, Travnik i Tuzla), projekat je predvidio uvećanje kapaciteta nevladinih organizacija i općinskih službenika/ca u finansijama u oblasti gender senzitivnog budžetiranja i njihovo osposobljavanje za samostalno sprovođenje analize općinskih budžeta. Također, finalne aktivnosti su se odnosile na upoznavanje BiH javnosti sa rezultatima provedenih analiza i procesom gender senzitivnog budžetiranja u cjelini.

Postignuti rezultati

Nakon održanog treninga za osposobljavanje učesnika/ca za provođenje gender analize na opštinskom nivou, vlasti na lokalnom nivou su u mogućnosti da odluče koje se politike trebaju prilagoditi i gdje se sredstva trebaju alocirati kako bi adekvatnije odgovorili na pitanja siromaštva i gender nejednakosti.

U svrhu osposobljavanja budžetnih analitičara održan je jedan trodnevni trening koji je obuhvatio predstavnike/ce NVO (članove/ice mreže K.R.I.K.) iz pet bosansko-hercegovačkih općina (Banovići, Bijeljina, Srebrenica, Travnik i Tuzla), zatim službenike/ce iz općinskih službi za budžet i finansije i predstavnike/ce iz općinskih Komisija za ravnopravnost spolova iz svake od ovih općina.

Analizirani su općinski budžeti i specifične potrebe krajnjih korisnika sa aspekta gendera, te su stečeno znanje učesnici primjenili na problemima identifikovanim u svojim općinama/opštinama.

Projekat je rezultirao preporukama i smjernicama za rodno osjetljivo budžetiranje. Nakon izvršenih analiza općinskih budžeta, timovi analitičara/ki su pripremili izvještaj koji je sadržavao analize osnovnih kategorija javnih rashoda na lokalnim nivoima i dostavili ga Udruženju VESTA, koje je, uz pomoć gender mehanizma u BiH, pripremilo i štampalo publikaciju Preporuke i smjernice za rodno osjetljivo budžetiranje u BiH. S obzirom da su u publikaciji izneseni ključni argumenti za opravdanost pokretanja rodno budžetnih inicijativa i urodnjavanje budžeta, ona predstavlja osnov za integrisanje rodnosti u kriterije koji određuju planiranje i izvršavanje općinskih budžeta, a koji su aplikativni i na budžete na svim nivoima vlasti. Publikacija je potom predstavljena široj javnosti u svih pet BiH općina, a također je upućena u Gender centre F BiH i RS čiji je jedan od mandata da sakupljaju inicijative vezane za promjene legislative s aspekta gendera.