Promocija reforme pravosuđa i edukacija civilnog sektora o uticaju reforme za poštivanje prava žena u BiH

U cilju promovisanja reforme pravosuđa u BiH, Udruženje VESTA je implementiralo projekat Promocija reforme pravosuđa i edukacija civilnog sektora o uticaju reforme za poštivanje prava žena u BiH čiji je osnovni cilj bio približavanje ovog procesa javnostima putem medija i osnaživanje NVO za pružanje podrške svojim korisnicima/cama u slučajevima povrede njihovih ljudskih prava. Ovim projektom VESTA se usmjerila na nevladine organizacije kao direktne korisnike i slušatelje/ice radio stanica u širem području Tuzle, Travnika, Mostara, Zenice, Sarajeva, Tuzle i Banje Luke kao ciljanu publiku.

Postignuti rezultati

Udruženje VESTA je u okviru VESTA radija produciralo 10 polusatnih radio emisija Slovo zakona o reformi pravosuđa u BiH, sudskoj praksi u zaštiti prava žena i najčešćim problemima sa kojima se u svom radu suočavaju žrtve porodičnog nasilja, tužilaštvo, sudstvo, socijalni radnici, te ministarstva za unutršnje poslove. Pripremljene emisije su reemitovane u progrmima radio stanica iz neformalne informativne mreže koju čine Balkan radio iz Banje Luke, BM radio iz Zenice, Omladinski radio X iz Mostara, TNT radio iz Travnika, JPRTV Radio Bihać iz Bihaća, te Studentski radio Efm iz Sarajeva. Udruženje VESTA je došlo do poražavajućeg zaključka da trenutno poimanje pravnog sistema karakteriše opće nepovjerenje u pravosudne organe, nemogućnost da se sagleda pozitivan ishod pokrenutog sudskog procesa, te nemogućnost da se osigura adekvatna pravna pomoć i zastupanje u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima.

U cilju unapređenja saradnje pravosudnih institucija i nevladinog sektora na planu pravne zaštite žena od nasilja i pružanja profesionalne pomoći organizovane su tri radionice u Tuzli, Sarajevu i Banjoj Luci, u čijem su radu sudjelovali/e predstavnici/ce nevladinih organizacija koje su se programski orjentisale na bavljenje ovom problematikom, kao i predstavnici/e institucija koje se bave procesuiranjem slučajeva nasilja u porodici. Praktičan rad radionica bazirao se na vođenim diskusijama o mogućnostima nevladinih organizacija da adekvatno informišu svoje korisnice o sudskoj praksi, pravnim lijekovima, mogućnostima pokretanja sudskih postupaka i pravnoj zaštiti u slučajevima kršenja njihovih ljudskih prava, najčešćim problemima s kojima se susreću u praksi i načinima njihovog efikasnog prevazilaženja, kao i prostorima za poboljšanje saradnje vladinog i nevladinog sektora u ovoj iznimno važnoj društvenoj oblasti. Realizacija radionica je unaprijedila znanje nevladinih organizacija koje se bave pitanjima poštivanja ljudskih prava žena i nasilja u porodici, a postignut je i konstruktivan dijalog između vladinog i nevladinog sektora koji se bavi ovim pitanjima. Žene u zajednici, čija su prava prekršena, već su prepoznale NVO organizacije kao mjesta gdje mogu dobiti podršku u pokretanju sudskog postupka protiv prekršilaca zakonskih prava žena, jer im se nerijetko prvima obraćaju za pomoć.

Uz konsultantsku podršku dvije pravnice, izrađen je promotivni letak, namjenjen korisnicama sigurnih kuća, ali i svim ženama koje su pretrpile ili trpe nasilje u porodici. Letak sadrži informacije koje su žrtvama nasilja u porodici potrebne da bolje razumiju pravosudnu i sudsku praksu, mogućnosti pokretanja sudskih postupaka i pravnu zaštitu koja im je na raspolaganju u slučajevima kršenja njihovih ljudskih prava. Promotivni letak Digni svoj glas je u većem broju distribuiran nevladinim organizacijama, a cilj njegove izrade bio je da ohrabri žene da prijavljuju nasilje i da se izbore za svoja prava, te da omogući nevladinim organizacijama kvalitetniju podršku njihovim korisnicama.


Donator: USAID JSDP