Poštujmo jednakost

Osnovni cilj projekta Udruženja Vesta i partnerske organizacije Udruženja ‘'Priroda'' bio je podrška održivom povratku u skladu sa Strategijom Bosne i Hercegovine u implementaciji Anex VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ciljne grupe su bili manjinski povratnici u 12 mjesnih zajednica opština Bratunac, Lopare, Sapna i Čelić, a projekt je adresirao problematiku prisutne diskriminacije i nedovoljnog poštivanja socio-ekonomskih prava manjinskih povratnika, kao i suzbijanje elemenata ksenofobije.

Projekt je bio ciljno usmjeren na osnaživanje kapaciteta mjesnih zajednica i grupa građana, unaprijeđivanje mehanizama saradnje na lokalnom nivou i razmjene informacija. Osnove aktivnosti u tom cilju su bile usmjerene na isporuku treninga predstavnicima mjesnih zajednica, grupa građana i lokalnih radio stanica, pružanje podrške u pripremi i realizaciji njihovih aktivnosti za održiv povratak, organizovanju konsultativnih sastanaka sa predstavnicima opštine te disiminaciji informacija na lokalnom nivou.

Projekt je baziran na evidentnim potrebama institucionalnog jačanja mjesnih zajednica manjinskih povratnika i unapređenja njihove komunikacije sa predstavnicima lokalne uprave. Dodatno, projekt je adresirao problem razmjene informacija na lokalnom nivou te je stoga u realizaciju aktivnije uključio lokalne radio stanice.

Udruženje Vesta je postavilo i uradilo sljedeće projektne ciljeve:

  • Osnažilo je kapacitete mjesnih zajednica i grupa građana za pružanje efikasne podrške manjinskim povratnicima.
  • Unaprijedilo je mehanizme saradnje lokalnih vlasti sa mjesnim zajednicama i grupama građana u cilju kreiranja okruženja koje doprinosi održivosti manjinskog povratka.
  • Unaprijedilo je razmjenu informacija između mjesnih zajednica, lokalnih vlasti i medija u cilju pružanja podrške manjinskim povratnicima.

U cilju postizanja definisanih ciljeva, projektom su realizovane četiri grupe aktivnosti:

  • Isporuka treninga iz oblasti javnog zagovaranja, pisanja projekata i institucionalnog jačanja mjesnih zajednica manjinskih povratnika.
  • Podrška u pripremi i realizaciji, te monitoring i procjenu pojedinačnih i zajedničkih inicijativa mjesnih zajednica i grupa građana za poboljšanje komunikacije sa opštinom i jačanje procesa reintegracije i održivog povratka.
  • Iniciranje i logistička podrška u organizovanju konsultativnih sastanaka predstavnika opština sa predstavnicima mjesnih zajednica manjinskih povratnika i većinskog stanovništva i grupa građana, te praćenje realizacije ovih sastanaka.
  • Edukacija predstavnika lokalnih radio stanica i podrška uspostavljanju kontinuirane razmjene informacija na lokalnom nivou. Disiminacija informacija i asistencija u produkciji radio sadržaja o održivom povratku, procesu reintegracije i oblicima saradnje mjesnih zajednica sa opštinom.

Teritorijalna pokrivenost projektom je obuhvatala opštine Bratunac, Lopare, Čelić i Sapna, a korisnici projekta su bile mjesne zajednice u opštini Bratunac (Glogova, Konjević Polje, Voljevica, Repovac), opština Lopare (Koraj), općina Čelić (Šibošnica, Donji Humci, Gornji Humci, Nahvioci) i općina Sapna (Rastošnica, Skakovica i Baljkovica).

Projekt Poštujmo Jednakost je sprovelo Udruženje Vesta u saradnji sa partnerskom organizacijom Priroda iz Bratunca a uz finansijsku pomoć Europske unije.

Postignuti rezultati:

Općina Sapna

U Općini Sapna u Mjesnoj zajednici Baljkovica realizovana je inicijativa „Osposobljavanje nogometnog igrališta", čime su stvoreni uslovi za oživljavanje sportsko-kulturnih aktivnosti mladih na multi etničkoj osnovi.
U mjesnoj zajednici Rastošnica realizacijom inicijative „Uvođenje rasvjete u ulicu ispred mjesne zajednice Rastošnica", poboljšani su uslovi za kretanje i okupljanje povratnika. Ovom inicijativom uspostavljen je trajni mehanizam saradnje sa lokalnom vlašću općina Teočak i Zvornik te Elektro distribucijom Teočak koja je vlastitim sredstvima izradila neophodnu tehničku dokumentaciju i osigurala pristup elektrodistributivnoj mreži.
U MZ Rastošnica i Skakovica u općini Sapna realizirana je „Inicijativa za blagovremenu informisanost građana i stvaranje uslova za pristup programu razvoja te stvaranje uslova za održiv povratak". Postavljanjem oglasne table na ulazu u mjesnu zajednicu te nabavkom uredske opreme (kopir aparat i pisaća mašina). Uspostavljen je mehanizam za kvalitetno informisanje povratnika koji imaju redovan pristup informacijama o programima razvoja.

Općina Čelić

U općini Čelić u mjesnoj zajednici Šibošnica realizacijom inicijative „Stvaranje uslova za razvoj sportsko-kulturnog života", opremanjem sportskog igrališta unaprijeđen je sportski i društveni život mladih što je doprinijelo zaustavljanju procesa odlaska mladih iz ove i okolnih mjesnih zajednica (Drijenča, Miladići, Visori, Nahvioci, Humci i Piperi)
U mjesnoj zajednici Nahvioci realizacijom inicijative „Usmjeravanje mladih u kulturno-sportske aktivnosti", stvoreni su uslovi za djelovanje sportskog kluba i kontinuirano organizovanje treninga i turnira za mlade iz više mjesnih zajednica čime se doprinijelo smanjivanju stepena dezorjentiranosti mladih. Lokalna vlast općine Čelić angažovala je općinske službenike u procesu realizacije projekta.

Opština Lopare

Realizacijom inicijative „Podrška održivom povratku kroz poboljšanje uslova u poljoprivredi", u mjesnoj zajednici Koraj kreirana je baza podataka poljoprivrednih proizvođača što je doprinijelo ekonomskom jačanju ove mjesne zajednice. U Koraju je realizirana i zajednička kampanja za „Kontinuiran odvoz smeća" koja je rezultirala redovnim odvozom smeća sa ovog područja i uklanjanjem divljih deponija te poboljšanju uslova za život povratnika.

Opština Bratunac

U mjesnoj zajednici Glogova u opštini Bratunac realizirana je inicijativa ‘'Povećanje informisanosti građana kroz uređenje prostorija MZ Glogova''. Uređena je prostorija MZ Glogova i obezbijeđeni su uslovi za bolju komunikaciju predstavnika MZ Glogova i njenih građana sa lokalnom vlasti. Uspostavljena je trajna saradnja sa lokalnom školom, Elektro-distribucijom i Opštinom Bratunac koji su omogućili vodosnadbijevanje u mjesnoj zajednici.
U mjesnoj zajednici Repovac realizirana je inicijativa ''Stvaranje uslova za zdraviji i kvalitetniji život građana Mjesne zajednice Repovac kroz redovno odvoženje smeća'' što je rezultiralo donošenju Odluke kojom se komunalno preduzeće obavezalo na redovan odvoz smeća. Pored uspostave trajnog mehanizma saradnje sa Opštinom Bratunac koja je sufinansirala ovu kampanju.
U mjesnoj zajednici Voljavica u opštini Bratunac realizacijom inicijative ''Uređenje školskog igrališta s ciljem poboljšanja uslova za aktivniji društveni život djece u povratničkoj mjesnoj zajednici Voljevica'', uređeno je školsko dvorište, postavljeni su fudbalskih golovi i koševi, te poboljšani uslovi za društveno aktivniji život djece. Pored opštine koja je sufinansirala ovu iniciajtivu ostvarena je saradnja sa UNDP-om i postignut dogovor oko asfaltiranja igrališta u vrijednosti od 35.000 KM
U mjesnoj zajednici Konjević polje u opštini Bratunac realizacijom inicijative "Poboljšanje informisanosti građana kroz uređenje prostorija Mjesne zajednice Konjević Polje" obnovljene su prostorije mjesne zajednice uspostavljen je kvalitetniji mehanizam saradnje između građana, predstavnika opštine i lokalne radio stanice, te ostvaren kvalitetniji rad mjesne zajednice.
Mjesna zajednica Konjević polje je u saradnji sa nevladinom organizacijom Jadar, realizirala zajedničku „Kampanju za uređenje parka školskog dvorišta kako bi se obezbijedili uslovi za kvalitetnije druženje djece i omladine" pri čemu je obnovljeno školsko dvorište te stvoreni uslovi za kvalitetnije druženje među omladinom.

Zajednički rezultati

Zajednički rezultati za sve inicijative su da su uspostavljeni trajni mehanizmi saradnje sa predstavnicima lokalne uprave, lokalnim radio stanicama te relevantnim intitucijama i biznis sektorom kao i građanima koji žive u dijaspori. Sve inicijative pokrenule su rješavanje ostalih prioritetnih problema povratnika, te osnažile volonterizam građana.
Udruženje VESTA je u okviru projektnih aktivnosti kroz 12 treninga, educiralo predstavnike lokalnih radio stanica LRS „Avaz" Čelić, LRS „Bratunac" Bratunac, LRS „Skala" Ugljevik i LRS „Radio Glas Drine" Sapna o temama „Mediji i ljudska prava" „Uloga medija u prevazilaženju diskriminacije i ksenofobije" i „Uloga medija u razvoju lokalnih zajednica". Time su ojačani kapaciteti lokalnih radio stanica što je doprinjelo uspostavljenju kontinuirane razmjene informacija na lokalnom nivou.

Primjeri dobre prakse, koji su prikupljani u procesu realizacije planiranih aktivnosti, objedinjeni su u publikaciji „Primjeri dobre prakse održivosti manjinskog povratka" i štampani u 500 primjeraka, te također snimljeni na DVD. Sadržaj publikacije kroz konkretne rezultate ukazuje na smanjenje diskriminacije, poštivanja socio-ekonomskih prava manjinskih povratnika i smanjenja ksenofobičnih elemenata.

Priručnik 'Drustvena odgovornost medija'' za radio stanice, sadržava osnovne upute za podršku manjinskim povratnicima, reintegraciji I održivom povratku, uvažavajući elemente društvene odgovornosti medija.