Osposbljavanje mladih Tuzle za medijsku produkciju i javno zagovaranje

U cilju doprinosa procesu jačanja kapaciteta omladinskih organizacija i mladih u promoviranju životnih i kulturnih vrijednosti, Udruženje Vesta – Vesta radio iz Tuzle u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom ''Sophie Chifflet'' iz Tuzle tokom 2010. godine je realiziralo projekt ''Osposbljavanje mladih Tuzle za medijsku produkciju, prezentaciju i javno zagovaranje'', uz finansijsku podršku Ambasade Republike Francuske u BiH.

Projektom je adresirana evidentna potreba za unaprijeđenjem kapaciteta mladih za javno istupanje u medijima, medijsku produkciju i zagovaranje, a sve u cilju što kvalitetnije promocije pitanja koja zaokupljuju mlade, čije bi rješenje doprinjelo njihovom boljem položaju u lokalnoj zajednici u kojoj žive.

Cilj ovog projekta bilo je unaprijeđenje njihovih kapaciteta za javno istupanje i zagovaranje za poboljšanje statusa mladih u društvu. Kako bi se postavljeni ciljevi ostvarili, Udruženje Vesta – Vesta radio je mladima-volonterima omladinskih organizacijai neformalnih građanskih grupa sa područja Tuzle, stavilo na raspolaganje sve svoje ljudske i tehničke resurse, kako bi pitanja koja zaokupljuju mlade dobila što kvalitetniju medijsku promociju i prezentaciju u lokalnoj zajednici.

Investiranje u mlade predstavlja važan korak ka razvoju, stabilnosti i prosperitetu i jedini način da se uspije smanjiti broj mladih koji nastoje napustiti BiH. Stoga je ulaganje napora na osiguranje boljeg položaja mladih značajan korak koji moraju poduzeti svi društveni faktori. Potrebno je aktivnim angažmanom svih zainteresovanih strana intenzivnije krenuti ka iznalaženju rješenja kojim će se osigurati uređenje stanja u mnogim područjima života mladih, kao što su oblasti odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstvene i socijalne zaštite, reproduktivnog zdravlja, zapošljavanja, ravnopravnosti spolova, volonterskog rafda, izgradnji omladinske infrastrukture, borbe protiv bolesti ovisnosti i maloljetničke delikvencije, aktivnog sudjelovanja mladih u izgradnji civilnog društva, kulture i medijske djelatnosti, te mobilnosti, informisanja i savjetovanja mladih i njihovog učešća u političkom životu.

U skladu s tim, komunikacija između organizacija koje okupljaju mlade i kreatora politika je neminovna i treba se zasnivati na principima društvene odgovornosti s generalnim ciljem poboljšanja kvaliteta odluka vlasti o poboljšanju položaja mladih u društvu. Obezbjeđivanje konstruktivnog dijaloga između ove dvije grupe vodi ka argumentaciji odluka i konačnom rezultatu koji je prihvatljiv za sve interesne strane u procesu. Posve je nelogično donositi odluke o mladima i za mlade bez njihovog aktivnog sudjelovanja u tom procesu. Svakako da angažman mladih u medijima predstavlja korak više u sprovedbi takvog dijaloga , jer se na taj način uvećava mogućnost za kontinuiranu prezentaciju tema koje su važne za mlade. Stoga je potrebno da mladi izgrade vještine zagovaranja i predstavljanja kako bi efikasno promovisali svoje ideje i interese i nametnuli se javnosti kao relevantan faktor u izgradnji pravičnijih odnosa u društvu.

Upravo se javnim zagovaranjem podstiču promjene koje donosioci odluka vrlo često ne smatraju prioritetima. Kako angažujući se na ovaj način, mladi grade kritičnu masu za podsticaj promjena, a donosioci odluka, pod pritiskom javnosti, grade nove programe i otvaraju nove mogućnosti ne samo za poboljšanje njihovog položaja u društvu, već i za razvoj cjelokupne društvene zajednice, treninzi koji su u sklopu ovog projekta organizirani , pomogli su mladima da unaprijede vještine medijskog istupanja i zagovaranja, te komunikacije sa medijima generalno.

U tom smislu, u toku trajanja projekta organizovana su dva edukativna treninga ''Osnove medijske produkcije i prezentacije'' i ''Javno zagovaranje'' za mlade – volontere/ke omladinskih organizacija i neformalnih građanskih grupa sa područja Tuzle.

Osnove medijske produkcije i prezentacije

Cilj ovog treninga bio je upoznati učesnike sa osnovama radio produkcije i realizacije radijskih emisija i medijskog izvještavanja, te da ojača kapacitete učesnika za javno istupanje i komunikaciju u medijima. Trening je organiziran s ciljem upoznavanja učesnika sa pojmom društvene odgovornosti medija, profesionalnoj etici novinara i aktivnim učečćem volontera u radioprodukciji.

Javno zagovaranje

Za volontere omladinskih organizacija i neformalnih građanskih grupa sa područja Tuzle organiziran je trening Javno zagovaranje, a cilj treninga bio je upoznati učesnike sa pojmom, značajem i osobenostima javnog zagovaranja i načinom na koji javno zagovaranje doprinosi promjeni politika, da kroz praktične vježbe pruži osnovne informacije o koracima javnog zagovaranja i upozna učesnike sa značajem umrežavanja i izgradnje koalicija kao instrumenta za uspješno javno zagovaranje.