Emisije Vesta radija koje podržavaju angažman građana na lokalnom nivou

U sklopu komponente ''Mediji i komunikacija'', odnosno dijela inicijative Lokalno je primarno ''Jačanje uloge građana - izgradnja lokalnih zajednica'', Misije OSCE - a u BiH, Vesta radio će producirati četiri radijske emisije koje će se bazirati na primjerima života običnih ljudi. U emisijama će biti dat kratak opis problema, ali i fokus na dostignućima građana i korist koju građani imaju od angažiranja u svojim zajednicama, u saradnji sa drugim zajednicama, ili sa općinama.

Udruženje Vesta putem Vesta radija već osam godina podstiče i promovira aktivnosti pokrenute od strane građana na području sjeveroistočne BiH.

Teme radioemisija koje će se emitovati u programu Vesta radija:

Informacija za zdravlje - građani Tuzle ali i nekih drugih gradova u BiH su se od 5. juna 2009. godine upustili u značajnu kampanju za blagovremeno dobijanje informacija o stanju okoliša u mjestima u kojima žive. Tražiti će se između ostalog imenovanje kontakt osobe u općini koja će biti na raspolaganju građanima i koja će biti u mogućnosti da daje blagovremeno informacije o kvalititi zraka, nalazima inspekcije, divljim deponijama i sl. Biti će interesantno sagledati i medijski popratiti na koji način će se građani izboriti za ono što traže, kao i koliko će u tome uspjeti.
Smanjimo nasilje među djecom - Unaprjeđenje nastavnog plana i programa u cilju smanjenja nasilja među djecom u osnovnim školama Tuzlanskog kantona na inicijativu građana i nevladinih organizacija. Proces je počeo 2007. godine i rezultirao je Programom mjera za prevenciju nasilja među djecom u osnovnim školama koji je podržalo nadležno Ministarstvo obrazovanja, kulture, nauke i sporta TK. Vesta radio u ovom miljeu daje snažno medijsku potporu inicijatorima i omogućava im građanski dijalog sa donosiocima odluka.
Voda za sve - Ova emisija će ilustrovati jedan od brojnih primjera partnerskog djelovanja građana i uprave općine Tuzla. Po principu ''marka na marku'' građani i poduzetnici MZ Solina ulažu vlastita sredstva za sunfinansiranje rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Solina, a općina Tuzla obezbjeđuje ostatak neophodnih sredstava. Na ovaj način građani imaju priliku da sami predlažu prioritete za kapitalne investicije i kreiraju okuženje kakvo bi željeli.
Gradimo općinu zajedno - Emisija će promovirati participativni pristup strateškom planiranju razvoja općine Tuzla. Građani svih mjesnih zajedica su ove godine dobili priliku da aktivno doprinesu Prostornom planu općine Tuzla i na svim debatama vlada izuzetan interes. Emisija će pored promocije pristupa sagledati i obim prihvaćenih sugestija građana svih mjesnih zajednica od strane Općinske službe za prostorno uređenje.

Emisije će biti dostavljene uredu OSCE-a BiH, a radioemisije će se emitovati u oktobru 2009. godine.