Završeni projekti

U cilju promovisanja reforme pravosuđa u BiH, Udruženje VESTA je implementiralo projekat Promocija reforme pravosuđa i edukacija civilnog sektora o uticaju reforme za poštivanje prava žena u BiH čiji je osnovni cilj bio približavanje ovog procesa javnostima putem medija i osnaživanje NVO za pružanje podrške svojim korisnicima/cama u slučajevima povrede njihovih ljudskih prava. Ovim projektom VESTA se usmjerila na nevladine organizacije kao direktne korisnike i slušatelje/ice radio stanica

01.06.2008

Projekt je baziran na potrebama mladih u Bosni i Hercegovini kako bi se aktivno uključili u procese odlučivanja koji doprinose poboljšanju njihovog položaja u ovoj državi. Poseban vid potreba se u ovom projektu veže za medijski prostor koji mladi ljudi traže i trebaju. Dok s jedne strane projekt podrazumjeva aktivan rad sa zainteresiranim mladim ljudima, s druge strane on uvaža potrebe i mogućnosti lokalnih radio stanica da mladima omoguće kreativan prostor za njihovo djelovanje. Stoga je projekat

01.06.2008

Osnovni cilj projekta Udruženja Vesta i partnerske organizacije Udruženja ‘'Priroda'' bio je podrška održivom povratku u skladu sa Strategijom Bosne i Hercegovine u implementaciji Anex VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

01.06.2008

Projekt je bio usmjeren na opći cilj aktivnog građanskog učešća u procesu donošenja odluka i dobroj upravi. Naša vizija je bila da potražimo i podržimo građane koji su svjesni da mogu ostvariti svoja prava u društvu, bolji standard življenja, zadovoljavanje njihovih različitih potreba, te učestvovati u procesu donošenja odluka u skladu sa demokratskim principima u kojima je naglasak stavljen na vladavinu zakona, otvorenost mišljenja, toleranciju, samoinicijativnost, te visok nivo ekološke svijesti.

06.08.2007