Završeni projekti

S ciljem doprinosa jačanju uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi u BiH u skladu sa odredbama procesa europskih integracija Udruženje Vesta iz Tuzle u partnerstvu sa Udruženim ženama iz Banja Luke realizuje projekt ''Gender osjetljivi budžeti kao dio reformskih promjena na putu europskih integracija i osnova za jačanje prava žena u BiH''.

05.03.2010

S ciljem doprinosa procesu jačanja kapaciteta civilnog društva i vladinih institucija za uspostavljanje civilnog dijaloga za unaprijeđenje položaja žena i djece u BiH Udruženje Vesta iz Tuzle u partnerstvu sa Fondacijom One world - Platforma za jugoistočnu Evropu realizira projekt Civilni dijalog za prava djece i žena u BiH. Projekt će se realizirati na području Bosne i Hercegovine tokom 2009. i 2010. godine uz finansijsku podršku Europske unije u okviru programa Europska inicijativa za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

28.11.2009

S ciljem doprinosa procesu djelovanja državnih mehanizama za zaštitu prava djeteta u skladu sa preporukama UN Komiteta za prava djeteta i odredbama Konvencije o pravima djeteta koje nalažu zaštitu djece od svih oblika nasilja Udruženje Vesta je tokom 2008 godine realizovalo projekt ''Kampanja za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja među djecom u osnovnim školama''.

02.10.2009

Opći cilj projekta je bio da se unaprijedi aktivno učestvovanje građana i ravnopravnost spolova u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Specifični ciljevi ovog projekta su se odnosili u prvom redu na manjinske i etničke grupe kao i na lokalne radio urednike u sedam gradova Bosne i Hercegovine (Banja Luka, Zvornik, Bijeljina, Tuzla, Sapna, Travnik, Sarajevo).

12.08.2009

Udruženje Vesta i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle su osmislili a potom i realizirali projekt: '' Podrška za razvoj politika u oblasti zaštite okoliša putem javnih kampanja i aktivnog sudjelovanja građana''. Sveobuhvatni cilj projekta je bio da se unaprijedi i promovira aktivno sudjelovanje građana u zaštiti okolice u Bosni i Hercegovini. Projekt je podržan od strane Europske unije.

06.08.2009

Manjak svjesnosti o genderu i jednakosti spolova među mladim ljudima i lokalnim omladinskim organizacijama kao i stereotipni pristup medija mladima u Tuzli su problemi koje projekt želi adresirati.

28.07.2009

Projektom se nastoje ojačati organizacioni kapaciteti 11 udruženja poljoprivrednih proizvođača općine Tuzla, kako bi tokom 2010. godine udruženja imala jasne strateške smjernice djelovanja oslonjene na postulate ruralnog razvoja EU, razvijene procedure za odnose sa članovima i povećane prihode iz grant šema domaćih i međunarodnih donatora.

07.07.2009