Uspješno završena Konferencija ''EU Smjernice za podršku civilnom društvu 2014-2020 – Uvod u monitoring u BiH“

TACSO VESTA

Uspješno završena Konferencija ''EU Smjernice za podršku civilnom društvu 2014-2020 – Uvod u monitoring u BiH“, u organizaciji projekta Evropske unije za Tehničku pomoć organizacijama civilnog društva u BiH (TACSO BiH). Više od 60 učesnika, zvaničnika Evropske unije, predstavnika državnih, entitetskih vlada, vlade Brčko Distrikta BiH i drugih relevantnih vladinih institucija i agencija u BiH, kao i međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, dali su podršku procesu monitoringa smjernica EU za podršku civilnom društvu 2014-2020, naglašavajući važnost referentnih pokazatalja i nacionalnih ciljeva sadržanih u dokumentu.

Pozdravljajući učesnike Konferencije, tajnik Ministarstva pravde BIH, Željko Bogut je naglasio: ''Usvajanjem Reformske agende, svi nivoi vlasti su jasno potvrdili put Bosne i Hercegovine kao Europskoj uniji. Na tom putu civilno društvo ima vrlo važnu ulogu, prije svega kroz promoviranje EU vrijednosti. Kao konstruktivan sudionik civilnog dijaloga u BiH, civilno društvo može i treba da igra značajnu ulogu u rješavanju izazova sa kojima se suočavamo na putu ka Europskoj uniji.''

Massimo Mina, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji Evropske unije u BiH u svom obraćanju učesnicima je naglasio: ''Premda nije eksplicitno precizirano, funkcionalan dijalog sa civilnim društvom i uključivanje građana u proces donošenja odluka, je de facto postao jedan od političkih kriterija za puno članstvo u Evropskoj uniji. Član 10 Lisabonskog sporazuma nalaže da će Evropska unija biti bazirana na predstavničkoj demokratiji (uloga političkih partija) i sudioničkoj demokratiji (uloga civilnog društva), dok Član 11 ovog Sporazuma obavezuje EU institucije da njeguju dijalog sa građanima i civilnim društvom.''

Tokom radnog dijela Konferencije, učesnici su procjenili promjene u okruženju i evidentirali pokazatelje iz ''EU Smjernice za podršku civilnom društvu 2014-2020'' koje je moguće pratiti u naredne dvije godine u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata Konferencije, partner u implementaciji, organizacija TACSO VESTA će narednih godina pratiti promjene u okruženju, objedinjavati podatke te pripremati sažetak za godišnji izvještaj o napretku BiH ka Europskoj uniji.Projekt TACSO 2, dio je Instrumenta podrške civilnom društvu (CSF), koji za cilj ima jačanje civilnog društva u okviru sudioničke demokratije i podsticanje razvoja povoljnog okruženja za civilno društvo u zemljama korisnicama Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).