FIGAP: ''Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou''

Projekat „Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou“ je usklađen sa EU poveljom o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou i ciljevima GAP BiH i anticipira jačanje lokalnih kapaciteta, dizajniranje metodologije razvoja i inkorporiranja gender perspektive u različite segmente razvoja lokalne zajednice. Finansiranje projekta osigurava Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), a realizuje Udruženje VESTA uz podršku Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona.

Realizacija projekta je planirana u periodu januar – septembar 2013., na području dvije općine Tuzlanskog kantona

KLJUČNE GRUPE AKTIVNOSTI:

- Pripremu pregleda rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

- Edukaciju predstavnika OCD i predstavnika općinskih komisija za ravnopravnst spolova

- Definiranje prioriteta i mogućih pravaca djelovanja na unapređenju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou;

- Provođenje minimalno dvije zajedničke akcije Općina/OCD

- Organizaciju završne konferencije u cilju promocije postignuća, iskustava, ograničenja, li i primjera dobrih praksi, sa preporukama za dalje djelovanje.

CILJNE GRUPE PROJEKTA:

- Općine Tuzla i Kalesija

- Četiri organizacije civilnog društva sa područja dvije partnerske Općine.

Značaj principa rodne ravnopravnosti

U zvaničnom političkom diskursu EU, integriranje principa rodne ravnopravnosti u sve sfere društveno-ekonomskog djelovanja predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti i ključnih pretpostavki održivog rasta i razvoja.

Donosioci politika u Europskoj uniji su prepoznali iznimno važnu ulogu lokalnih zajednica u uspostavljanju rodne ravnopravnosti širom prostora Unije. Savjet europskih općina i regija, iz preko trideset zemalja Europe je 2006. godine usvojio Evropsku povelju o jednakosti muškaraca i žena u lokalnom životu.

„Bez ravnopravnosti u političkom, ekonomskom i bilo kom drugom obliku odlučivanja, ne postoji mogućnost da rodna ravnopravnost bude integrirani u kreiranje politika vlade. Bez aktivnog učešća žena u procesu izgradnje našeg društva kao modernog, europski profiliranog i demokratskog, nije moguće ostvarivanje demokracije, ravnopravnosti i napretka društva.“

(Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, Brisel, 2006).

Institucionalni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u BiH je usklađen sa obavezama i međunarodnim standardima koji proizlaze iz dokumenata Ujedinjenih nacija, Europske unije i Vijeća Europe.

FIGAP program

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 41/09). Program podržava grupa međunarodnih donatora koju čine vlade: Kraljevine Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA, Republike Austrije, koju predstavlja Ambasada Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije ADA, Velike Britanije, koju predstavlja Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije DFID i Švajcarske Konfederacije, koju predstavlja Švajcarska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SDC.“