Prezentiran novi Etički kodeks istraživanja sa djecom i o djeci u BiH

U organizaciji Udruženja Vesta iz Tuzle i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, 20. decembra 2013. godine, u zgradi institucija BiH u Sarajevu upriličena je zvanična prezentacija novog Etičkog kodeksa istraživanja sa djecom i o djeci u Bosni i Hercegovini. Uspješnoj prezentaciji su prisustvovali predstavnici vladinih institucija, nevladinog sektora, akademsko-istraživačke zajednice, te medija. Osim predstavnika Udruženja Vesta, gostima su se obratili Milena Jurić, stručna savjetnica pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i članica Vijeća za djecu i prof.dr. Elmedin Muratbegović, autor Kodeksa.

Odluku o usvajanju Etičkog kodeksa donijelo je Vijeće Ministara BiH, na 51. Sjednici održanoj 28. maja 2013. godine, u skladu sa UN Konvencijom o pravima djeteta i s ciljem zaštite djece od bilo kakve zloupotrebe, praveći značajan iskorak u promociji i zaštiti ljudskih prava djece u Bosni i Hercegovini.

Osnovna svrha Etičkog kodeksa je upoznavanje istraživača, djece, roditelja/ staratelja, kao i cjelokupne javnosti sa osnovnim etičkim načelima i standardima koji se moraju primjenjivati u istraživačkim postupcima koji uključuju djecu, kao i stvaranje etičkog okvira za širenje i produbljivanje općeg naučnog i stručnog znanja o djeci, njihovim tjelesnim, emocionalnim, psihološkim i socijalnim aspektima, a sve zato da bi promovirali opšte dobro djeteta, njegove porodice i zajednice uopšte. Etičkim kodeksom se određuje minimalan zajednički sistem vrijednosti kojim se unaprijeđuje način istraživanja, i omogućava njegovo provođenje na sistematičan i metodološki prihvatljiv i etički opravdan način koji je u najboljem interesu djeteta kao učesnika u istraživanju.

U skladu sa Konvencijom o pravima djetata, ovaj Etički kodeks se odnosi na djecu mlađu od 18 godina. Etički kodeks istraživanja sa djecom i o djeci u BiH je razvijen u sklopu aktuelnog projekta pod nazivom ‘Jačanje uloge organizacija civilnog društva u praćenju državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH', koji sprovodi Udruženje Vesta Tuzla, u partnerstvu sa Udruženjem Zemlja djece i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. U njegovom razvijanju učešće je uzeo značajan broj nevladinih organizacija, vladinih institucija/ servisa, institucije Ombudsmana, predstavnika akademske zajednice, te medija.

 

Pozdravljajući usvajanje ovog značajnog dokumenta, Udruženje Vesta i partneri podsjećaju da teži dio tek predstoji, a to je njegova adekvatna promocija, kao i dosljedna i odgovorna provedba u praksi. Projekat ‘Jačenje uloge organizacija civilnog društva u praćenju državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH’ finansira Evropska unija u vrijednosti od 134,730.00 EUR.