Na sjednici Općinskih vijeća Tuzla i Kalesija, usvojeni Akcioni planovi ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou

Na sjednici Općinskih Vijeća Tuzla i Kalesija, u četvrtak 31. oktobra 2013. godine, usvojeni su Akcioni planovi ravnopravnosti spolova uz Pregled stanja rodne ravnopravnosti na loklanom nivou, koji su rezulatat Projekata „Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou“, finansiranog od strane Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH-FIGAP program 2009-2014, koga provodi Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Projekat realizuje Udruženje VESTA uz podršku Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona i u direktnoj saradnji sa Općinama Tuzla i Kalesija.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova u BiH (ZORS BiH), svi organi na državnom i entitetskom nivou, kantonalni organi i organi jedinica lokalne samouprave, pravne osobe sa javnim ovlaštenjima, pravne osobe u većinskom vlasništvu države, u okviru svojih nadležnosti, dužni su poduzeti sve odgovarajuće i potrebne mjere radi provođenja odredbi propisanih Zakonom i Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine (GAP BiH). Odredbama ZORS-a, Član 24. utvrđeno je da organi jedinica lokalne samouprave imaju obavezu izraditi svoje strateške dokumente-programe mjera bazirane na analizama stanja radi poduzimanja odgovarajućih mjera u smislu provođenja odredbi propisanih u ZORS BiH.

Integriranje principa rodne ravnopravnosti u sve sfere društveno-ekonomskog djelovanja predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti i ključnih pretpostavki održivog rasta i razvoja.

„Bez ravnopravnosti u političkom, ekonomskom i bilo kom drugom obliku odlučivanja, ne postoji mogućnost da rodna ravnopravnost bude integrirana u kreiranje politika vlade. Bez aktivnog učešća žena u procesu izgradnje našeg društva kao modernog, europski profiliranog i demokratskog, nije moguće ostvarivanje demokracije, ravnopravnosti i napretka društva.“ (Europska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, Brisel, 2006).

Akcioni plan ravnopravnosti spolova Općine Tuzla i Kalesija su rezultat konsultacija sa članovima imenovanih Interresorenih radnih grupa u obije Općine provedenih u periodu juni-septembar 2013. godine i analize stanja provedene u periodu februar-maj 2013. godine i predstavljene u formi analitičke podloge „Pregleda stanja rodne ravnopravnosti u Općini Tuzla“, u maju 2013. godine.

Usvajanjem Akcionih planova Općine Tuzla i Kalesija su pokazale svoju opredjeljenost da dosljedno promovišu i integrišu principe rodne perspektive u lokalne politike, strategije, programe i da osiguraju dodatne institucionalne mehanizme koji su osnova demokratske pravde, iskorištavanja resursa i interesnog zastupanja.