Udruženje Vesta u 2012. godini

U godini/periodu koji obilježava teška ekonomska i vrlo turbulentna politička situacija u Bosni i Hercegovini, Udruženje Vesta je svoje aktivnosti usmjerila na iniciranje sistemskih promjena, kako na lokalnom tako i na državnom nivou. Tokom 2012. godine, Udruženje Vesta je realiziralo projekte koje je dijelom finansirala Europska unija kroz program EIDHR (Europska inicijativa za demokratiju i ljudska prava), IPA i MultiIPA, te projekte koje su finansijski podržali UN Women, WACC - The World Association for Christian Communication, Friedrich Ebert Stiftung - Germany, US Ambasada u BiH.

Sljedeći projekti su realizirani ili su još u toku realizacije:

1. Gender osjetljivi budžeti kao dio reformskih promjena na putu europskih integracija i osnova za jačanje prava žena u BiH;

2. Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana;

3. Socio-ekonomsko jačanje položaja seoske žene kroz aktivno učešće u lokalnim razvojnim planovima;

4. Jačanje uloge organizacija civilnog društva u monitoringu Državne strategije za borbu protiv nasilja nad djecom 2011-2014 u BiH;

5. Predstavljanje anti-korupcionih mjera na univerzitetima u Bosni i Hercegovini;

6. Monitoring lokalnih usluga: organizacije civilnog društva (OCD), građani i lokalne vlasti zajedno do boljih usluga;

7. Panel diskusije o europskim inicijativama za razvoj ruralnih zajednica;

8. Naš radio-naš glas - žene u BiH učesnice u procesima donošenja odluka;

9. Jačanje političke zastupljenosti žena;

10. EUSR - Posjete opštinama/općinama u BiH (servis ugovor za ured EUSR-a);

11. EUSR - Javno zalaganje za europske integracije (servis ugovor za ured EUSR-a);

12. EUSR - Građani za Europu – faza II I povezne aktivnosti (servis ugovor za ured EUSR-a);

OVDJE POGLEDAJTE više informacija o svakom od realizovanih projekata.

Edukacije kao osnov za napredak

Naš tim broji 11 uposlenih. Management Udruženja podstiče svoje uposlenike/ce da kontinuirano unaprijeđuju svoja znanja i vještine. Tako su u 2011. i 2012. godini uposlenici/ce su imali priliku da sudjeluju u brojnim obukama za sticanje novih znanja u oblasti zaštite ljudskih prava žena i djece, aktivnog sudjelovanja građana u procesima donošenja odluka, procesima donošenja odluka, procesa europskih integracija, uloge civilnog društva u približavanju BiH Europskoj uniji, rodno-odgovornog budžetiranja, itd. Pored toga povremeno i u skladu sa potrebama, Udruženje Vesta organizuje interne obuke za svoje uposlenike u cilju unaprijeđenja njihovog rada, a samim tim i cjelokupnog poslovanja.