Uvodna izlaganja održala glavna i odgovorna urednica Vesta Radija Ivana Eraković

Radionica za političarke ''Kako osnažiti učešće žena u javnom i političkom životu''  održana je u Tuzli, u sklopu projekta ”Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u javnom i političkom životu u Bosni i Hercegovini'' , koji od početka 2012. godine, na području cijele BiH, provodi Vijeće Evrope. Projekat ima za cilj da promoviše integraciju žena u javni i politički život zajednice, podigne svijest žena o tome kako izbor odgovornih predstavnika/ca može poboljšati uslove života u zajednici, te da omogući ženama da dobiju potrebna znanja o aspektima demokratskih izbora.

03.06.2013

Etički kodeks istraživanja sa djecom i o djeci u BiH je razvijen u sklopu aktuelnog projekta pod nazivom 'Jačanje uloge organizacija civilnog društva u praćenju državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH', koji sprovodi Udruženje Vesta Tuzla, u partnerstvu sa Udruženjem Zemlja djece iz Tuzle i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH

Vijeće Ministara BiH, na 51. Sjednici održanoj 28. maja 2013.godine, donijelo je Odluku o usvajanju Etičkog kodeksa istraživanja sa djecom i o djeci u BiH, u skladu sa UN Konvencijom o pravima djeteta i s ciljem zaštite djece od bilo kakve zloupotrebe. Etički kodeks istraživanja sa djecom i o djeci u BiH uređuje status djece i njihovih porodica kao učesnika različitih istraživanja – humanističkih, društvenih, edukacijskih, medicinskih i svih drugih istraživanja, koja na neposredan ili posredan način mogu uticati na njihov lični integritet.

30.05.2013

U okviru FIGAP programa

U okviru projekta „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou“, čije finansiranje osigurava Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH FIGAP, a realizuje Udruženje VESTA, 16. maja 2013. godine održan je trening „Rodna perspektiva na lokalnom nivou” za predstavnike Općina u kojim se realizuje projekat (Tuzla i Kalesija), predstavnike općinskih Komisija za ravnopravnost polova i predstavnike organizacija civilnog društva.

23.05.2013

U organizaciji Udruženja Vesta, a uz finansijsku podršku Fondacije Friedrich Ebert u Tuzli je održan okrugli sto o temi: ''Transparentnost i monitoring rada vlasti na lokalnom i kantonalnom nivou'', u okviru projekta ''Rad političaki u lokalnoj zajednici'', koji realizuje Udruženje Vesta uz finansijsku pomoć Fondacije Friedrich Ebert. Okrugli sto bio je namjenjen predstavnicima političkih subjekata u općini Tuzla s ciljem podrške u većoj afirmaciji žena u političkom životu. Na okruglom stolu uvodno izlaganje održao je politički analitičar Adis Arapović.

23.05.2013

Treća faza Inicijative ''Građani za Europu''

Udruženje Vesta predvodi realizaciju treće faze Inicijative ''Građani za Europu'' pod pokroviteljstvom Specijalnog predstavnika Europske unije NJ.E. Petera Sorensena i uz podršku Kraljevine Švedske i SIDA-e. Nastavak Inicijative ''Građani za Europu'' oslanja se na rad više od 63 nevladine organizacije i druge aktere civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine, koje svojim radom doprinose snažnijem glasu civilnog društva u procesu europskih integracija.

22.05.2013

U okviru projekta ''Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana''

Tokom prethodnih godinu i pol dana, SeConS-Grupa za razvojnu inicijativu, Udruženje VESTA, Razvojna agencija EDA i Ženska Akcija su u saradnji sa 16 lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) i nacionalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost, u okviru projekta „Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana“, radile na izgradnji kapaciteta za integrisanje rodne perspektive na lokalnom nivou, kao i na sprovođenju brojnih aktivnosti zagovaranja ka tom cilju.

14.05.2013

Mediji su i nadalje institucija kojoj se najviše vjeruje u Bosni i Hercegovini, slijede vjerske zajednice i nevladin sektor - jedan je od glavnih zaključaka istraživanja koje je uradilo Udruženje BH novinari. Objavljeni su rezultati istraživanja javnog mišljenja o medijskim slobodama u BiH, kvaliteti novinarstva i trendovima u medijskoj zajednici. Istraživanje je rađeno metodom CATI (anketiranje putem telefona), na slučajno odabranom uzorku od 503 građana BiH.

06.05.2013