Završeni projekti

Promotivno-edukativni program za studente u BIH „EU i TI“, realizuje se pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH. Program se provodi u periodu decembar 2014. – juli 2015. i istim će biti obuhvaćeno oko 650 sudenata sa osam javnih univerziteta i pet fakulteta u BiH.

Cilj podrške je povećanje znanja i interesa studenata za specifična pitanja relevantna za EU integracije i poticaj njihovom većem učešću u aktivnostima usmjerenim na ubrzavanje procesa pristupanja BiH porodici Evropske unije i izgradnji prosperitetnog i stabilnog društva.

23.01.2015

Projekt "Jačanje radija lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini" ima za cilj unapređenje tehničkih kapaciteta Vesta Radija, kao i razmjenu iskustava sa drugim radio stanicama lokalnih zajednica. Projektne aktivnosti će uključivati razvoj nove web stranice “VestaRadio” sa web streamingom i online alatima za obuku u upravljanju radio stanicama lokalnih zajednica. Podršku realizaciji projekta u period januar-juni 2015. osigurava kanadska organizacija WACC.

23.01.2015

Udruženje Vesta realizuje projekat “Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene” putem kampanje koja je započela u julu mjesecu 2014.  Projekat se realizuje u periodu juli-decembar 2014. godine, na području FBiH, uz velikodušnu podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu. 

11.09.2014

Projekat „Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou“ je usklađen sa EU poveljom o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou i ciljevima GAP BiH i anticipira jačanje lokalnih kapaciteta, dizajniranje metodologije razvoja i inkorporiranja gender perspektive u različite segmente razvoja lokalne zajednice. Finansiranje projekta osigurava Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), a realizuje Udruženje VESTA uz podršku Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona.

06.10.2013

S ciljem doprinosa procesu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskim reformama u BiH, Udruženje Vesta iz Tuzle, u partnerstvu sa Udruženjem Zemlja djece Tuzla, realizira projekt Jačanje uloge organizacija civilnog društva u monitoringu Državne strategije za borbu protiv nasilja nad djecom 2011-2014 u BiH.

09.03.2013

Demokracija podrazumijeva sudjelovanje građana i građanki u procesima donošenja političkih odluka koje će vrijediti za cijelu zajednicu, bilo putem izravnog sudjelovanja u tim procesima ili putem biranja svojih zastupnika i zastupnica koji će u njihovo ime donositi odluke. Tri su ključna razloga za povećanje političke participacije žena: demokratsko pravo, korištavanje resursa i interesno zastupanje.

27.02.2013

Projekat “Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana“, finansira Europska unija, a provode partnerske organizacije iz Srbije, Crne Gore i BiH (SeConS, Ženska akcija, EDA i VESTA ) u okviru Multi-IPA programa prekogranične saradnje se realizira u periodu decembar 2011 – maj 2013.

18.12.2012