VIZA HOTLINE - Inicijativa u zemljama zapadnog Balkana

Olakšani vizni režim u zemljama zapadnog Balkana:
monitoring novih ugovora

Po prvi put organizacije civilnog društva iz pet zemalja Zapadnog Balkana sprovode zajedničku akciju u cilju procjene uticaja ugovora o viznim olakšicama i zagovaranja slobodnog viznog režima.

U tom cilju uspostavlja se ''Viza Hotline'' kao otvorena telefonska linija, istovremeno u Tirani, Sarajevu, Skopju, Podgorici i Beogradu. Dodatne informacije će biti prezentirane tokom press konferencija koje će u navedenim gradovima biti organizirane u isto vrijeme: 10. juna/lipnja 2008. godine u 12.00 sati.

Zasad, niko pouzdano ne raspolaže informacijama o tome kako se sprovode novi ugovori o viznim olakšicama. Upravo zato, ''Viza Hotline'' će služiti u svrhu procjene u kojoj mjeri se ugovori realiziraju i da li zadovoljavaju potrebe različitih kategorija ljudi.

Građani i građanke iz regiona će imati priliku da putem telefona ili e-maila progovore o svojim iskustvima u procesu dobivanja vize za države iz Šengenske zone, ali i da se informišu o svojim pravima koja su im zagarantovana novim ugovorima o viznim olakšicama. Na drugom kraju telefonske linije, eksperti za pitanja viza će odgovarati na postavljena pitanja i bilježiti razna iskustva koja su aplikanti imali prilikom podnošenja zahtjeva za Šengensku vizu. Rezultati će biti sabrani u studiju koja će biti upućena kako nacionalnim vladama, tako i institucijama EU. Planirano je da Viza hotline bude operativan do septembra/rujna 2008. godine.

Telefonski brojevi i e-mail adresa koji će građanima biti na raspolaganju u Bosni i Hercegovini su:


387 63 552 000

387 62 634 000

387 66 471 000

viza@vesta.ba

Partneri ECAS-a koji pokreću Viza Hotline za nadgledanje ugovora o viznim olakšicama: Evropski pokret (Albanija), Udruženje VESTA (Bosna i Hercegovina), Makedonski centar za međunarodnu saradnju (Makedonija) Centar za građansko obrazovanje (Crna Gora), Građanski pakt za Jugoistočnu Evropu (Srbija).

Kako ciljana grupa zbog koje se uspostavlja hotline nisu samo pojedinci i pojedinke, nego i organizacije (putničke agencije, sportski klubovi, NVO), očekuje se mnoštvo reakcija od različitih kategorija stanovništva, uključujući i one koji ne potpadaju u kategorije definisane u sporazumima o viznim olakšicama.

Međutim, u cilju pravljenja jedne ozbiljne i objektivne studije čija je svrha iznošenje nepobitnih činjenica problematici dobivanja viza, u ovom projektu je zastupljena i naučno-istraživačka dimenzija. U tom smislu, timovi su na terenu (u 5 država obuhvaćenih projektom) proveli ispitivanje i anketirali aplikante za vizu ispred konzularnih predstavništava sljedećih država: Njemačke, Italije, Austrije, Slovenije i Grčke. Anketa se bazirala na upitniku kojim su slučajno odabrani aplikanati za vizu direktno intervjuisani u svih 5 država zapadnog Balkana obuhvaćenih projektom (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija). Količina zaprimljenih zahtjeva za vizu je predstavljala osnovu za odabir konzularnih predstavništava ispred kojih je provedeno anketiranje aplikanata, tako da su predstavništva sa najvećim brojem podnesenih zahtjeva ušla u projekat. Ovaj dio projekta je baziran na metodologiji Fondacije Stefan Battory, a proveli su je parneri ECAS-a na terenu.

Rezultati hotline-a će uglavnom biti u obliku „stvarnih životnih priča" kako bi privukli što veću pažnju donosioca odluka. Takođe, rezultati hotline-a će biti prosljeđeni nacionalnim vladama. Pored toga, širi izvještaj koji će objediniti rezultate istraživanja i hotline-a iz svih 5 država obuhvaćenih projektom će biti promoviran u Briselu (Evropskoj komisiji, Vijeću/Savjetu Evrope, Evropskom parlamentu i stalnim zastupnicima država članica Evropske unije) s ciljem pritiska na uvođenje olakšica i liberalizacije viznog režima.