Predstavljanje anti-korupcionih mjera na univerzitetima u Bosni i Hercegovini

S ciljem doprinosa procesu jačanja kapaciteta civilnog društva i vladinih institucija za borbu protiv korupcije na univerzitetima u BiH, Udruženje Vesta iz Tuzle u partnerstvu sa Omladinskim komunikacionim centarom OKC iz Banja Luke, realizira projekt Uvođenje anti-korupcionih mjera na univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Projekt će se realizirati na dva univerziteta i to, na Univerzitetu u Tuzli i Univerzitetu u Banja Luci tokom 2011. i 2012. godine uz finansijsku podršku Europske unije u okviru IPA programa.

Cilj projekta je omogućiti studentima univerziteta u Tuzli i Banja Luci efikasan sistem za otkrivanje korupcije i sistemsko suočavanje sa problemom te osigurati da ova dva univerziteta do kraja 2012. imaju razrađen program mjera za prevenciju i borbu protiv korupcije u čijem su kreiranju sudjelovale sve interesne skupine.

Tokom realizacije projekta Udruženje Vesta će, zajedno sa partnerskom organizacijom:

• Omogućiti korisnicima projekta informacije o pojavnim oblicima korupcije i mogućim načinima suzbijanja korupcije na univerzitetima

• Osigurati korisnicima projekta, kroz radne i edukativne radionice, kreiranje procedura za prijavu i suočavanja sa korupcijom, koje će štititi njihovu privatnost i smanjiti strah od neželjenih posljedica

• Otvoriti mogućnost za kontinuiranu razmjenu mišljenja i adresiranje problema korupcije na univerzitetima, putem platforme www.antikorupcija.ba

• Ojačati kapacitete za samoorganizovanje i zajedničku borbu protiv korupcije

• Razviti mehanizam za profesore i uprave univerziteta za suočavanja sa elementima korupcije u radu

• Kreirati jasne procedure koje će omogućiti suočavanje sa osobama koje podstiču korupciju

Za ostvarenje kvalitetnog dijaloga koji će rezultirati konkretnim pomacima u poboljšanju efikasnosti u borbi protiv korupcije, neophodno je razumijevanje potrebe za saradnjom između svih korisnika projekta u planiranim projektnim aktivnostima. U tom smislu, tokom faze planiranja, rektori oba univerziteta, su dali svoju podršku ovom projektu i time se opredjelili za odlučniju borbu protiv svakog oblika korupcije na ovim univerzitetma.