TACSO BIH podržao dalji razvoj mreže Građani za Europu

U sklopu Programa za inicijative, mreže, saveze, platforme i koalicije organizacija civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine, za koji je TACSO BH ured objavio poziv u maju ove godine, podržane su aktivnosti tri inicijative organizacija civilnog društva među kojima je i mreža Građani za Europu.

Građani za Europu je mreža 26 nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, koje redovno doprinose procesu europskih integracija kroz praćenje napretka u tri ciljana sektora: Ruralni razvoj i poljoprivreda, Energija i okoliš te Rad i zapošljavanje. Mreža je nastala kao inicijativa ureda Specijalnog predstavnika Europske unije u BIH, a vodi je Udruženje Vesta, kojem je ideja povjerena od strane Specijalnog predstavnika nakon tri godine uspješnog rada. Do sada su Građani za Europu više puta izvjestili javnost o napretku Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji u odabranim sektorima, predhodno konsultujući nekoliko stotina zainteresiranih građana i vladinih službenika.

Uz tehničku asistenciju TACSO projekta u BIH,, predstavnici organizacija članica mreže su tokom jula 2014. godine radili na definisanju smjernica za interno i eksterno komuniciranje. Ovaj važan aspekt rada članica je uspješno usaglašen i omogućiće nepristrasno i objektivno reagovanje članica na probleme koji se pojavljuju u procesu europskih integracija, a odnose se na ranije definisane sektorske ciljeve mreže. Radionica koju je podržao TACSO BIH, je omogućila kreiranje alata koji zahtjevaju konzenzus grupe oko sadržaja reakcije i istovremeno limitiraju eventualne zlouporabe i zastupanje pojedinačnih interesa kao mrežnih.

U septembru, TACSO BIH je omogućio članicama priliku da redefinišu strateške orjentacije mreže i operativne planove. Imajući u vidu da članice mreže Građani za Europu prate napredak BIH ka Europskoj uniji u tri sektora, ova radionica je omogućila sudjelovanje stručnjaka iz mrežnih organizacija koji su uradili kratku analizu postojećeg stanja u BIH i evidentirali one prioritete za koje postoji izuzetna potreba na terenu.

U dijelu mrežnih aktivnosti koje se odnose na ruralni razvoj i poljoprivredu, članice su se usaglasile da BiH nije zabilježila napredak i da je na ovom planu neophodno i dalje voditi intenzivan dijalog za definisanje strateškog okvira ruralnog razvoja BiH i IPARD strukture. Članice mreže će svojim djelovanjem nastojati da se u narednom procesu planiranja pristupne podrške Europske unije kroz IPA II instrument naglasi potreba alociranja sredstava za ruralni razvoj, a u cilju kreiranja podsticajnog

okruženja, članice će uporedo raditi sa relevantnim interesnim grupama na promociji i informisanju javnosti o značaju i hitnoj potrebi napredovanja u ovom sektoru.

Članice koje su više angažirane u sektoru energije i okoliša će mrežne aktivnosti usmjeriti na intenziviranje zagovaranja za strateško pozicioniranje i uspostavljanje mehanizama za približavanje domaćeg zakonodavstva zakonodavstvu EU. Takođe, članice su odlučile da pojačaju aktivnosti ka kreiranju i usvajanju strateških dokumenata na nivou općina i kantona o zbrinjavanju otpada, kao preduslova za smanjenje rizika od poplava.

Kao odgovor na gorući probem u sektoru rada i zapošljavanja, a u skladu sa praksom Europske unije te imajući u vidu zaključke Foruma za prosperitet i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, članice u ovom dijelu svoje aktivnosti strateški usmjeravaju na poboljšanje poslovnog okruženja uz kontinuirano usklađivanje politika sa pravnom stečevinom Europske unije te na promociju i unaprjeđenje saradnje, partnerstava i koordinacije ključnih aktera u oblasti rada i zapošljavanja.

Nakon Opštih izbora u Bosni i Hercegovini, mreža Građani za Europu namjerava pozvati relevantne vladine institucije i novoizabrane zvaničnike i parlamentarce da sudjeluju u multisektoralnoj radionici koja će adresirati ključne probleme u procesu europskih intergracija, a koji se odnose na ruralni razvoj i poljoprivredu, energiju i okoliš te na rad i zapošljavanje. Građani za Europu će uz podršku TACSO BIH ureda otvoriti dijalog za ključne i konkretne pomake u procesu europskih integracija i tražiti javno opredjeljenje novoizabranih zvaničnika za riješavanje nagomilanih problema. Redovnim praćenjem djelovanja nadležnih ministarstava i agencija, mreža namjerava kontinuirano obavještavati javnost o napretku u ova tri sektora, odnosno ukazivati na posljedice sporog djelovanja i neostvarivanja očekivanih reformi.