PREUZMITE Etički kodeks istraživanja s djecom i o djeci u Bosni i Hercegovini

Etički kodeks istraživanja s djecom i o djeci u BiH uređuje status djece i njihovih porodica kao učesnika različitih istraživanja - humanističkih, društvenih, edukacijskih, medicinskih i svih drugih istraživanja, koja na neposredan ili posredan način mogu uticati na njihov lični integritet. Osnovna svrha je upoznavanje istraživača, djece, roditelja/staratelja i cjelokupne javnosti o osnovnim etičkim načelima i standardima koji se moraju primjenjivati u istraživačkim postupcima koji uključuju djecu, kao i stvaranje etičkog okvira za širenje i produbljivanje općeg znanstvenog i stručnog znanja o djeci, njihovim tjelesnim, emocionalnim, psihološkim i socijalnim aspektima, a sve zato da bi promovirali opće dobro djeteta, njegove porodice i zajdnice uopće. 

Etički kodeks omogućava nadležnoj instituciji definiranje etičkog ponašanja kao obvezujućega za profesiju, kao i pravno reguliranje njegove upotrebe u cilju postizanja visokih standarda. Kodeks definira prihvatljivo ponašanje kao skup standarda koje treba poštivati u praksi. Ako je dobro napisan, etički kodeks može poslužiti kao koristan standardni test za lično ocjenjivanje i ocjenjivanje svojih kolega.

Pored toga što pruža realan model profesionalnog ponašanja i definira odgovornost, kodeks također implicitno definira parametre zrelog profesionalnog identiteta. Akademski izvori koji se odnose na ovu tematiku nude cijeli niz definicija etičkog kodeksa, ali generalna definicija se u prvom redu fokusira na zajedničke vrijednosti i skup principa postupanja koji neka organizacija ili stručno tijelo prihvata kao osnovu ponašanja i donošenja odluka.

Svrha kodeksa je ponuditi svim sudionicima u radu, bez obzira na rang i položaj, jasne smjernice za donošenje jednoobraznih etičkih odluka pri obavljanju posla. Oni koji prihvate kodeks pristaju na posvećenost etičkom ponašanju, te usvajanjem kodeksa prihvaćaju principe, vrijednosti i standarde prakse koji vladaju u njihovoj organizaciji ili struci. Etički kodeks uključuje etičke obveze organizacije ili struke i govori javnosti o određenoj organizaciji, odnosno struci, njenim zalaganjima i očekivanjima u odnosu na njeno poslovanje , organizaciju ili struku i sl.

DodatakVeličina
Etički kodeks istraživanja o djeci i sa djecom u BiH.pdf3.78 MB