Etički kodeks istraživanja sa djecom i o djeci u BiH važan iskorak u promociji i zaštiti prava djeteta

U sklopu trogodišnjeg projekta pod nazivom ''Jačanje uloge organizacija civilnog društva u praćenju državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH'', nastao je Etički kodeks istraživanja sa djecom i o djeci u Bosni i Hercegovini. Prezentacija Etičkog kodeksa bit će upriličena u petak 20. decembra u Zgradi Institucija BiH u Sarajevu. Odluku o njegovom usvajanju donijelo je Vijeće Ministara BiH, na 51. sjednici održanoj 28. maja 2013. godine, u skladu sa UN Konvencijom o pravima djeteta, s ciljem zaštite djece od bilo kakve zloupotrebe.

˝Usvajanjem Etičkog Kodeksa istraživanja sa djecom i o djeci, Bosna i Hercegovina pravi važan iskorak u promociji i zaštiti prava djeteta, u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta i principom ‘najboljeg interesa djeteta’. Osnovna svrha Kodeksa je upoznavanje istraživača, djece, roditelja/staratelja i cjelokupne javnosti o osnovnim etičkim načelima i standardima koji se moraju primjenjivati u istraživačkim postupcima koji uključuju djecu i koji na posredan ili neposredan način mogu uticati na njihov lični integritet˝, ističe Dragana Bulić, koordinatorica projekta u Udruženju Vesta.

Etički kodeks razvijen u sklopu i jedan je od krunskih rezultata pomenutog trogodišnjeg projekta kojeg sprovodi Udruženje Vesta iz Tuzle, u partnerstvu sa Udruženjem Zemlja djece i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, a uz finansijsku podršku Europske unije. ˝Pod vodstvom prof.dr. Elmedina Muratbegovića sa Univerziteta u Sarajevu i doc.dr. Vesne Šućur Janjetović sa Univerziteta iz Banja Luke, u razvoju Kodeksa učešće je uzeo značajan broj nevladinih organizacija, vladinih institucija/servisa, institucije Ombudsmana, predstavnika akademske zajednice, te medija. Udruženje Vesta pozdravlja činjenicu da je važnost Kodeksa prepoznata od strane relevantnih institucija u BiH, te da je isti usvojen od strane Vijeća ministara BiH, krajem maja ove godine. Usvajanje Kodeksa je veliki korak naprijed, ali najteže je tek pred nama – njegova adekvatna promocija, te dosljedna i odgovorna provedba u praksi˝, kazala je Bulić.