Žena ključni akter ruralnog razvoja - pozitivne prakse općina Tešanj i Gračanica

U okviru projekta: “Unapređenje položaja žene na selu na lokalnom nivou u FBiH”, finansiranog od UN WOMEN i ADA, u oktobru mjesecu je realizirana konferencija pod nazivom „Žena ključni akter ruralnog razvoja - pozitivne prakse općina Tešanj i Gračanica'', u kojoj je učešće uzelo oko 50 predstavnika lokalnih samouprava općina Tešanj i Gračanica, civilnog društva i gostiju.

Konferencija je bila prilika da se razmjene iskustva i dobre prakse između Općina i organizacija civilnog društva, kao i da se prezentiraju postignuća u realizaciji Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu Republike Srpske, od strane predstavnice Gender centra RS-a. U sklopu konferencije je upriličena Izložba ručnih radova i tradicionalnih proizvoda karakterističnih za podneblje dvije Općine, koju su priredila lokalna udruženja žena i kulturno-umjetnička društva u cilju afirmisanja vrijednosti i potencijala žena iz ruralnih zajednica.

Konferencija je završni događaj navedenog projekta realiziranog od strane Udruženja VESTA, čiji je cilj bio kreiranje pretpostavki za stratešku podršku unapređenju položaja žene sa sela i koji je po prvi put realiziran u dvije općine, na području dva kantona Federacije BiH, putem slijedećih ključnih aktivnosti; mapiranje relevantnih aktera ruralnog razvoja i priprema Analitičke podloge sa analizom položaja i uloge žene sa sela, uspostavljanje i jačanje kapaciteta Savjetodavne grupe projekta i kreiranje Akcionog plana Općine za jačanje socio-ekonomskog položaja žene sa sela.

Projekat i završna konferencija stavljaju u fokus činjenicu da je žena ključni akter od koga zavisi opstanak, oživljavanje sela i ruralni razvoj u cijelini, zbog čega u politikama i programima afirmacije značaja sela i kvaliteta života na selu žena treba zauzeti centralno mjesto. Brojni su zakoni, konvencije i povelje koje tretiraju ovu problematiku, a poseban član 14. UN CEDAW konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena se upravo odnosi na unapređenje položaja žene sa sela. BiH je potpisnica UN CEDAW Konvencije i u obavezi da radi na unapređenju socio-ekonomske situacije za žene na selu, njihovog pristupa resursima, tržištu i informacijama, te pristupa osnovnoj infrastrukturi i javnim uslugama.

Prezentirane Analitičke podloge i Akcioni planovi su rezultat zajedničkog rada predstavnika Općina i Udruženja VESTA i predstavljaju relevantan institucionalni okvir prihvaćen od strana Općina, kao smjernica budućeg djelovanja u pravcu kreiranja boljeg i pravednijeg socio-ekonomskog statusa i položaja žene sa sela.

Prema riječima načelnika općine Gračanica Nusreta Helića tema koja je u fokusu konferencije ima izuzetnu težinu, te joj treba pristupiti izuzetno ozbiljno, studiozno i odgovorno. ''Svjesni važnosti koje žene nose naročito u ruralnim dijelovima naših općina, odlučili smo se na iznalaženje mogućnosti za stvaranje strateškog okvira za unapređenje položaja žene na selu kao temelja za sve naredne korake. Potpisivanjem memoranduma o saradnji sa Udruženjem Vesta, Opština Gračanica je kao partnerska opština sa područja Tuzlanskog kantona pokazala odlučnost da sistemski pristupi poboljšanju položaja žene na selu kroz projekat ,,Unapređenje položaja žene na selu na lokalnom nivou u Federaciji BiH''. Akcioni plan za unapređenje položaja žene na selu kao dio Analitičke podloge ,,Analiza položaja ruralne žene na području opštine Gračanica'' ća biti sastavni dio politike za ruralni razvoj čime će Opština Gračanica osigurati potrebne pretpostavke za unapređenje rodne ravnopravnosti u ruralnim sredinama u skladu sa međunarodnim i domaćim institucionalnim okvirom i kreirati potrebne pretpostavke za opravdane intervencije finansiranja projekata iz domaćih izvora, fondova Evropske unije i fondova bilateralnih donatora'', istakao je načelnik općine Gračanica Nusret Helić.

U obraćanju prisutnim, predstavnik Općine Tešanj, doc.dr. Ismar Alagić, iz Agencija za razvoj općine Tešanj i Vođa Savjetodavne grupe u općini Tešanj, kazao je da je proces izrade Analitičke podloge za Analizu položaja žene sa sela na lokalnom nivou u FBiH za općinu Tešanj predstavlja institucionalno uređenje područja ruralnog razvoja u kojem žena sa sela predstavlja neizostavan generator razvoja. ''Kako jedna izreka kaže: Ništa se ne pokreće bez ljudi, a nista ne preživljava bez institucija. Upravo institucionalno uređenje predmetne problematike predstavlja način da se ispune i zahtjevi koje Europska Unija postavlja u okviru regulisanja komponente ruralnog razvoja-IPARD. Ispunjavanjem zahtjeva međunarodnih normi i domaćih propisa dolazimo u poziciju da ,nagradimo uspjeh“, jer u protivnom bi „nagrađivali neuspjeh'. Motivi kojim se vodila Općina Tešanj i TRA Agencija za razvoj općine Tešanj da bude medju ,prvima' koji će regulisati predmetnu problematiku u FBiH. Kao pioniri u navedenom procesu imamo običaj reći ,preživljavamo od onoga što zaradimo, a živimo od onoga sto dajemo!' Na ovaj nacin iskazujemo našu spremnost da sa svim drugima dijelimo naša iskustva u predmetnom procesu'', kazao je Ismar Alagić.

Predstavnica Gender centra Republike Srpske Anita Šimundža, izrazila je iskreno zadovoljstvo zbog ukazane prilike da sa učesnicima konferencije podijeli iskustva i postignuća u naporima ka unapređenju položaja seoske žene na području Republike Srpske. Ona je istakla da je, kao i slučaju dokumenata prezentiranih na ovoj konferenciji, a u čijoj je izradi djelimično korištena metodologija Centra iz kojeg ona dolazi, i Gender centar Republike Srpske svoje akcije bazirao na temeljitom istraživanju situacije i potreba žena iz ruralnih zajednica, na temelju kojeg je razvijen i Akcioni plan za unapređenje položaja žene sa sela u Republici Srpskoj do 2015 godine. Isti predstavlja privremenu posebnu mjeru u okviru Strateškog plana ruralnog razvoja RS-a za period 2009-2015 i čijom sprovedbom koordiniše Gender centar RS-a.

Ciljevi ovog značajnog Akcionog plana, prema riječima Šimundže su poboljšani uslovi života i pristup javnim uslugama za žene na selu, osnažen društvani položaj žena na selu, povećana svijest stanovništva o ulozi, značaju i doprinosu žena sa sela, te unaprijeđen ekonomski položaj žena na selu u Republici Srpskoj. Anita Šimundža je izrazila veliko zadovoljstvo zbog spoznaje da se stvari pokreću u pravcu poboljšanja statusa i položaja žene sa sela i potvrdila spremnost na dalju saradnju i svrsishodnu razmjenu iskustava.