Održane završne konsultacije sa članovima Interresornih radnih grupa za izradu Akcionih planova ravnopravnosti spolova

U općinama Tuzla i Kalesija

Završne konsultacije dvije Interresorne grupe za izradu Akcionog plana ravnopravnosti spolova za Općine Tuzla i Kalesija se održane 23. augusta u Kalesiji i 27. augusta u Tuzli s ciljem dogovora završnih projektnih aktivnosti i preciziranja zajedničkih inicijativa sa organizacijama civilnog društva.

Na konsultacijama je dogovoreno da će Akcioni planovi za rodnu ravnopravnost biti dostavljani Općinskim vijećima na razmatranje i usvajanje. Očekuje se da će Općinska vijeća Tuzla i Kalesija dati puno podršku ovom dokumentu kao jednoj od ključnih pretpostavki za integrisanje rodne perspektive u politke, strategije i strukture na lokalnom nivou u skladu sa obavezama iz Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, Gender Akcionog Plana (GAP) BiH i EU poveljom o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Akcioni planovi ravnopravnosti spolova Općine Tuzla i Kalesija nastali su na osnovu konsultacija sa članovima imenovanih Interresorenih radne grupa za izradu Akcionih planova, provedenih u periodu juni-august 2013. godine i analize stanja provedene u periodu februar-april 2013. godine i predstavljene u formi analitičke podloge „Pregleda stanja rodne ravnopravnosti u Općini Tuzla“, odnosno „Pregleda stanja rodne ravnopravnosti u Općini Kalesija“.

Dokumenti Pregleda stanja i Akcioni plan su rezultat Projekata „Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou“, koga finansira Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014) i čija implementacija traje od januara do oktobra 2013. godine. Projekat realizuje Udruženje VESTA uz podršku Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona i u direktnoj saradnji sa Općinama Tuzla i Kalesija.