Završene radionice Radne grupe za izradu Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Općine Kalesija

Nakon izrade Pregleda stanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u općini Kalesija, koji je dao uvide u relevantne indikatore socio-ekonomskog stanja u Općini, stvorene su pretpostavke za definiranje potrebnih intervencija za unapređenje stanja rodne ravnopravnosti, formirana je radna Interresorna grupa Općine koja je radila na izradi Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Općine Kalesija.

Radnu grupu su činili predstavnici relevantnih službi Općine Kalesija, Komisije za jednakopravnost spolova Općinskog vijeća Kalesija, OCD, PU Kalesija i Centra za socijalni rad Kalesija.

Nakon tri održana radna sastanka/radionice urađen je Nacrt Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Općine Kalesija. Akcionim planom za rodnu ravnopravnost Općine Kalesije utvrđuju se ciljevi koje će se ostvariti u periodu od tri godine (2013 – 2016). Detaljno planiranje mjera, aktivnosti, indikatora i izvora finansiranja za sprovođenje aktivnosti izvršeno je za pet oblasti identifikovanih pri izradi Pregleda stanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i odobreni od strane Radne grupe za izradu Akcionog plana, među kojima su rodni aspekti ekonomske participacije, političke pariticipacije, socijalne zaštite, zdravstva, sigurnosti i bezbijednosti i rodni aspekti kulture, sporta i djelovanja organizacija civilnog društva.. Akcionim planom su precizno definisane uloge i odgovornosti nosilaca realizacije, kao i institucionalni mehanizmi koji trebaju da omoguće postizanje planiranih rezultata.

Radni sastanci Interresorne grupe Općine Kalesija za izradu Akcionog plana za rodnu ravnopravnost održani su u okviru projekta ''Rodna ravnopravnos na lokalnom nivou'' kojeg sprovodi Udruženje Vesta u okviru FIGAP programa.