Pokrenuta Kampanja za iskorjenjivanje institucionalnog zbrinjavanja u Europi

Vodeći stručnjaci za reformu dječije zaštite sastali su se u Evropskom parlamentu u Briselu (6. juna 2013.) kako bi pozvali Europsku uniju da zauvijek iskorijeni institucionalnu brigu za djecu u Europi. Širom Europe stotine hiljada djece odrasta u institucionalnom okruženju. Posljedice su poražavajuće za djecu, za njihove porodice i na kraju - za društvo u cjelini.

Ova situacija se ne mijenja unatoč nepobitnim dokazima da je odrastanje u porodičnom okruženju punom ljubavi od ključne važnosti za razvoj djeteta i da su porodični oblici zbrinjavanja dugoročno efikasniji od institucionalne brige za djecu.

Većina djece koja odrastaju u institucijama imaju niska obrazovna postignuća i trpe ozbiljna kašnjenja u fizičkom, kognitivnom i emocionalnom razvoju. Mnoga od ove djece će postati žrtve trgovine ljudima, eksploatacije, nezaposlenosti, beskućništva i depresije po napuštanju sistema zaštite. Ono što je zaista tragično jeste činjenica da većina ove djece nisu siročad, već su odvojeni od svojih porodica kao rezultat siromaštva.

Na današnjem događaju u Europskom parlamentu, Eurochild i Hope and Homes for Children pokrenuli su kampanju 'Otvaramo vrata djeci Evrope' koja će se provoditi na nivou EU i u 12 evropskih zemalja. Kampanja poziva EU i državne vlade da tranziciju sa institucionalne na porodičnu zaštitu djece postave kao svoj prioritet kroz proces poznat kao deinstitucionalizacija (DI).

Europska komisija je nedavno prepoznala potrebu da više uloži u proces deinstitucionalizacije dječije zaštite. Komisija izričito poziva države članice, kao i države u procesu pridruživanja, da "zaustave širenje institucionalne brige za djecu bez roditeljskog staranja, te da promoviraju kvalitetetne oblike porodične zaštite u zajednici, uključujući hraniteljstvo, te da u tom procesu uzmu u obzir i mišljenja djece“.

"Institucionalno zbrinjavanje šteti djeci i nije u skladu sa poštivanjem njihovih prava te predstavlja bacanje novca poreskih obveznika. Liječenje posljedica institucionalne brige za djecu je daleko manje isplativo dugoročno nego sprečavanje raspada porodice i osiguranje kvalitetne alternative za djecu o kojoj se ne mogu brinuti njihovi biološki roditelji ", rekla je dr Delia Pop, direktorica programa u Hope and Homes for Children.

OSNOVNE INFORMACIJE O KAMPANJI

Šta je deinstitucionalizacija?

Deinstitucionalizacija (DI) je proces iskorjenjivanja institucionalnog zbrinjavanja kroz razvoj prevencije, usluga podrške porodicama i porodičnih oblika zbrinjavanja. To je tranzicija sa institucionalnog sistema zbrinjavanja na sistem podrške porodicama i zbrinjavanja u porodičnom okruženju.

Dio budžeta EU za narednih 7 godina (2014-2020.), a posebno sredstva iz strukturnih i predpristupnih fondova, mogu se koristiti za podršku procesu deinstitucionalizacije.

Šta je cilj kampanje “Otvaramo vrata djeci Europe”?

Pozivamo državne vlade da ispune Preporuke Europske komisije i osiguraju kvalitetne alternativne oblike brige za djecu. Promovirajući pozitivne prakse nevladinih organzacija iz cijele Europe, želimo:

1. pomoći vladama u procesu DI.

2. vršiti zagovaranje prema EU kako bi se DI održala visoko na političkoj agendi i osigurati implementaciju na nacionalnom nivou.

3. raditi u partnerstvu sa domaćim nevladinim organizacijama kako bi se osiguralo da se politike i sredstva EU koriste efikasno u cilju postizanja najboljih rezultata za djecu i porodice.

Ko je sve uključen u kampanju?

Kampanju „Otvaramo vrata djeci Europe“ predvode organizacije Eurochild (www.eurochild.org) i Hope and Homes for Children (www.hopeandhomes.org). Kampanja se provodi na nivou EU i 12 zemalja Evrope, uključujući: Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Estoniju, Grčku, Mađarsku, Latviju, Litvaniju, Moldaviju, Poljsku, Rumuniju, Srbiju i Ukrajinu.

Kontakt za dodatne informacije

Hope and Homes for Children u Bosni i Hercegovini:

Tel/faks: 033 200 693, email: aleksandra.babic-golubovic@hhc.ba

Website: www.openingdoors.eu

 

Foto: Ilustracija