Potpisan Protokol o saradnji Nezavisnog Monitoring Tima

Za praćenje državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015

Protokol o saradnji organizacija članica Nezavisnog Monitoring Tima za praćenje državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015 potpisan je u srijedu, 20. februara, u Sarajevu. Nezavisni tim čine sedam organizacija civilnog društva:  Udruženje Vesta - Tuzla, Udruženje Zemlja djece -Tuzla, SOS Dječija sela BiH,  Udruženje Centar za prava djeteta Konjic, Udruženje građana Otaharin Bijeljina, Udruženje Nova generacija Banja Luka i  Hope and Homes for Children.

Nezavisni Minotoring Tim (NMT) je formiran u okviru projekta ‘Jačanje uloge organizacija civilnog društva u praćenju državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015’ koji implementira Udruženje Vesta iz Tuzle, u partnerstvu sa Udruženjem Zemlja djece Tuzla i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, a koji je finansiran od strane Europske Unije.

Cilj uspostave NMT-a je:

• Pravovremeno, koordinisano, kvalitetno i neovisno prikupljanje podataka i izvještavanje o sprovedbi Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015, usvojene od Vijeća ministara BiH u novembru 2012.g. i

• Uspostava i održavanje institucionaliziranog dijaloga sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice u BiH u domenu praćenja Strategije i unapređenja položaja djece žrtava nasilja u BiH.

NMT je uspostavljen na osnovu javnog poziva upućenog od strane Udruženja Vesta kao nosioca projekta, a u skladu sa kriterijima koji su se odnosili na organizacione ekspertize i kapacitete, te geografsku pokrivenost djelovanja pojedinih članica.

 

Do kraja 2013. godine, primjenom novorazvijene i uniformne metodologije za praćenje i izvještavanje (Protokola sa standardima za praćenje državne Strategije za praćenje državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH), članice NMT-a će uraditi sveobuhvatno prikupljenje podataka o sprovedbi Strategije na području cijele BiH, te proizvesti prvi zvanični Izvještaj u sjeni o sprovedbi Strategije za prvi izvještajni period 2011/2012.

Uspostavljenje i djelovanje NMT-a je zvanično podržano i od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje će nalaze i preporuke provog Izvještaja u sjeni koristiti za unapređenje komplementarnog državnog Izvještaja o sprovedbi Strategije prije njegovog upućivanja UN Komitetu za zaštitu djeteta (UN CRC), te na osnovu datih preporuka raditi na sistemskom unapređenju prava i opšteg položaja djece žrtava ili pod rizikom da postanu žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini.