Uspješno održan i treći seminar ''Razvojni procesi i uloga seoske žene''

Treći po redu seminar ''Razvojni procesi i uloga seoske žene'' održan je za predstavnike općinskih službi za poljoprvredu i privredu i predstavnike općinskih Komisija za jednakopravnost polova u Tuzli, 28. i 29. novembra 2012. godine. Seminar je održan u organizaciji Udruženja VESTA, a uz podršku Gender centra Federacije BiH u okviru projekta „Socio-ekonomsko jačanje položaja seoske žene kroz aktivno učešće u lokalnim razvojnim planovima“, uz finansijsku podršku specijalnog fonda Američke vlade usmjerenog na jačanje pozicije žene, US Ambasade u Bosni i Hercegovini.Na seminaru između ostalog predstavljeni su rezultati „Istraživanja o stanju, potrebama i mogućnostima za poboljšanje položaja seoske žene“, provedenog u seoskim zajednicama na području 16 općina Federacije BiH, kao i dokumentarani film ''Za bolje sutra seoske žene'' koji promovira primjere dobrih praksi.

Udruženje VESTA i ovu kao i brojne druge programe provodi u saradnji sa vladinim institucijama u namjeri da zajedničkim djelovanjem doprinese promociji ljudskih prava i demokratskih reformi u BiH u segmentu rodne ravnopravnosti i jačanja uloge žene, posebice seoske žene, čija je uloga od vitalne važnosti za budućnost ruralnog razvoja.

U posljednjim godinama EU donosioci politika su posebno zainteresirani za pitanja koja se tiču doprinosa žena u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ovaj projekat je stoga i poziv da se sistematski pristupi eliminaciji stereotipa i ograničenja na kojima se temelje nejednakosti u pogledu uloge, statusa i položaja žene na selu u političkom, socio-ekonomskom i kulturnom smislu.

Poseban član UN CEDAW Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena odnosi se na unapređenje položaja žena na selu. BiH je kao potpisnice ove Konvencije u obavezi da radi na unapređenju socio-ekonomske situacije za žene na selu, njihovog pristupa resursima, tržištu i informacijama, te pristupa osnovnoj infrastrukturi i javnim uslugama.