Danas je Međunarodni dan dječjih prava!

Učinimo da svako dijete ostvari svako svoje pravo

Djeca su u međunarodnom pravu prepoznata kao posebno osjetljiva i specifična kategorija za čiju zaštitu nisu dovoljni uobičajeni mehanizmi zaštite predviđeni pravom ljudskih prava. Na današnji dan 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta, a na isti dan, 30 godina kasnije (1989.), usvojila je Konvenciju o pravima djeteta.

Konvencija o pravima djeteta predstavlja važan korak u procesu zaštite i unepređenja položaja djece u svijetu. To je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima i postavlja temelj za bolji život djece.

Konvencija je postala univerzalno prihvaćena mjera globalne odgovornosti prema djeci i efikasno sredstvo za unaprjeđenje uslova, te promociju okolnosti povoljnih za život i razvoj djeteta. Konvencija sadrži katalog prava djeteta. Prava djeteta su uzajamno povezana i ostvaruju se u svjetlu ostvarivanja osnovnih principa Konvencije:

• prava na život, opstanak i razvoj,

• najboljeg interesa deteta,

• prava na participaciju i

• prava na nediskriminaciju.

Bosna i Hercegovina je Konvenciju o pravima djeteta ratificirala 1992. godine i time su njene odredbe postale pravno obvezujuće i za našu državu. Imajući u vidu da Bosna i Hercegovina ima veoma složeno državno uređenje, te da se suočava sa brojnim teškoćama tranzicije, zalaganje za prava djeteta se nalazi na marginama procesa odlučivanja. Da bi se uspješno zaštitila prava djeteta od velike je važnosti uočiti različite oblike njihovog kršenja i blagovremeno reagovati putem nadležnih institucija.

Zaštita prava djece se tiče svih nas! Svako dijete je individua za sebe. Prava djeteta su ljudska prava!

S tim u vezi, Udruženje Vesta podsjeća donosioce odluka na svim nivoima (državni, entitetski, kantonalni) da Bosni i Hercegovini treba da djeluje u najboljem interesu i osigura efikasan institucionalan mehanizam za praćenje i zaštitu dječijih prava. Djeci nije potrebno sažaljenje, već djelotvorna, stručna i pravovremena zaštita organizovana i pružena u okviru efikasnog državnog sistema.

Ne zaboravimo, današnja djeca su sutrašnji odrasli! Djeca čije osnovne potrebe nisu zadovoljene, koja su izložena različitim oblicima zlostavljanja i zanemarivanja odrastaju sa velikim rizikom za dugoročne emotivne i psiho-socijalne posljedice, probleme u izgradnji odnosa, te sticanju vjere u sebe i povjerenja u druge.

U dječja prava spadaju:

- Prava preživljavanja (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard)

- Razvojna prava (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet)

- Prava sudjelovanja (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama)

- Pravo na zaštitu od: zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.