Udruženje Vesta podsjeća na potrebu unaprijeđenja položaja žene na selu povodom 15. oktobra – Međnarodnog dana seoske žene

Ključni akter od kojeg zavisi opstanak, oživljavanje sela i ruralni razvoj u cijelini je žena, zbog čega u afirmaciji značaja sela i kvaliteta života na selu, žena mora imati centralno mjesto. Iako žene ponajviše doprinose ruralnom razvoju u cjelini, njihov položaj i problemi sa kojima se suočavaju, od osnovnih životnih potreba, pa do dugoročnih interesa u okviru svukupnog razvoja, ostaju na marginama agendi u procesima i politikama, od državnog, entitetskog do lokalnog nivoa.

Poseban član UN CEDAW Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena odnosi se na unapređenje položaja žena na selu. BiH je kao potpisnica ove Konvencije u obavezi da radi na unapređenju socio-ekonomske situacije za žene na selu, njihovog pristupa resursima, tržištu i informacijama, te pristupa osnovnoj infrastrukturi i javnim uslugama.

U povodu 15. oktobra - Međunarodnog dana seoske žene, Udruženje Vesta iz Tuzle apeluje na državne, entitetske i lokalne vlasti da sistemski pristupe eliminaciji stereotipa i ograničenja na kojima se temelje nejednakosti u pogledu uloge, statusa i položaja žene na selu u političkom, socio-ekonomskom i kulturnom smislu.

Ako želimo da stvorimo društvo zasnovano na ravnopravnosti, veoma je važno da lokalni i drugi nivoi vlasti uzmu u obzir rodnu pripadnosti u procesu pripreme strategija, politika i finansijskih projekcija. Uklanjanje rodne nejednakosti za ženu na selu nije samo moralno i legalno pravo, to je pretpostavka za društveno-ekonomski rast i razvoj.

Sasvim je izvjesno da je za ozbiljnije pomake u pravcu jačanja položaja seoske žene neophodno prepoznavanje problema od strane svih aktera razvoja i sveobuhvatna podrška koja će osigurati ravnopravnije učešće seoske žene u svim društveno-ekonomskim procesima. U posljednjim godinama UN i EU donosioci razvojnih politika i programa su posebno zainteresirani za pitanja koja se tiču doprinosa žena u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

S ciljem doprinosa jačanju uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi u BiH u segmentu rodne ravnopravnosti i jačanja uloge žene, Udruženje VESTA iz Tuzle provodi projekat „Socio-ekonomsko jačanje položaja seoske žene kroz aktivno učešće u lokalnim razvojnim planovima.“ Projekat se realizuje uz podršku specijalnog fonda Američke vlade usmjerenog na jačanje pozicije žene, US Ambasade u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko postoji potreba za dodatnim informacijama molimo Vas da kontaktirate projektnog asistenta Udruženja Vesta Alema Sinanovića na broj telefona: 035 36 36 90; ili email: alem@vesta.ba.