Istraživanje o stanju, potrebama i mogućnostima za poboljšanje položaja seoske žene

Udruženje VESTA iz Tuzle je predstavilo istraživanje o stanju, potrebama i mogućnostima za poboljšanje položaja seoske žene koje je provedeno u okviru projekta „Socio-ekonomsko jačanje položaja seoske žene kroz aktivno učešće u lokalnim razvojnim planovima''. Rezultati istraživanja se temelje na provedenim anketama i radionicama sa ukupno 450 žena sa područja 17 općina u 37 seoskih mjesnih zajednica u Federaciji BiH.

Ankete i radionice u ciljanim područjima su realizirane u saradnji sa predstavnicama organizacija civilnog društva, koje svoje djelovanje usmjeravaju prema programima koji doprinose jačanju socio-ekonomskog položaja žene. Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja, seoske žene su pokazale visok nivo nezadovoljstva vrednovanjem njihove uloge, tako da se čak oko 80% ispitanica opredijelilo za negativan odgovor. Istraživanja je potvrdilo da značajan procenat od 85 % ispitanica smatra da pokretanje malih biznis inicijativa može u velikoj ili zadovoljavajućoj mjeri doprinijeti boljem ekonomskom položaju seoske žene, što ukazuje na ohrabrujuće prepoznavanje prilika za ekonomsko osnaženje. Stoga edukativna podrška i finansijski poticaji razvoju poljoprivrednih ali i uslužnih malih biznisa mogu biti jedan od ključnih generatora unaprjeđenja ekonomskog položaja seoske žene.

Provedene radionice u okviru istraživanja su rezultirale zaključkom da je seoska žena još uvijek značajno izolirana i diskriminirana u uživanju svojih prava. Iako su evidentni manji pozitivni pomaci, još uvijek postoje tradicionalna shvatanja, stereotipi i u gradskim, a posebno u ruralnim sredinama koji sputavaju ženu da se izbori za ulogu koja joj pripada u društvu. Tokom istraživanja učesnice su pokazale izvjesnu nadu da će se kroz ovo istraživanje njihov glas čuti i da će barem manji dio problema i prijedloga biti uvažen od strane donosioca odluka i kreatora politika. Sasvim je izvjesno da nema ozbiljnijih pomaka u pravcu jačanja položaja seoske žene bez prepoznavanja problema od strane svih aktera razvoja i sveobuhvatne podrške koja će osigurati ravnopravnije učešće seoske žene u svim društveno-ekonomskim procesima.

Rezultate istraživanje pogledajte u prilogu.