Poziv za angažman konsultanta za pripremu analitičkog pregleda - Sažetka politika za promociju inkluzivnog obrzovanja

Za potrebe OCD platforme Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje

 

Udruženje VESTA iz Tuzle, objavljuje poziv za angažman konsultanta za pripremu analitičkog pregleda- Sažetak potika promocije inkuzivnog obrazovanja. 

Cilj projektnog zadatka je promocija inkluzivnog obrazovanja za djecu s poteškoćama u razvoju u Bosni i Hercegovini, sa posebnim fokusom na Tuzlanski kanton. Pripremljeni dokument će biti korišten u zagovaračkim akcijama OCD članica mreže Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje. Mreža broj jedanaest organizacija sa području Tuzlanskog kantona i  uspostavljena je u okviru projekta Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini (šifra: AID 011522).

Projekat finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS), a provodi Save the Children za sjeverozapadni  Balkan sa partnerskim organizacijama i institucijama. Projektna komponenta koju provodi VESTA se odnosi na uspostavljanje i jačanje  mreže  OCD-a, aktivnih u oblasti promocije dječjih prava, prava osoba sa invaliditetom i organizacija koje pružaju usluge podršku djeci s poteškoćama u razvoju  na području TK. Akcije mreže su usmjerene na razvoj platforme za zagovaranje inkluzivnog  obrazovanja.

Naslov dokumenta: Promocija inkluzivnog obrazovanja za djecu s poteškoćama u razvoju 

Sadržaj dokumenta:

1. Uvod (opće informacije o situaciji u BiH u oblasti inkluzivnog obrazovanja, posebno u  Tuzlanskom kantonu);

2. Postojeće obaveze (međunarodne konvencija i lokalne akcije).

3. Što podrazumijevamo pod inkluzivnim obrazovanjem i zašto je neophodno uključivanje djece s poteškoćama u razvoju  u redovno obrazovanje; 

4.   Uloga OCD-a  u razvoju inkluzivnog obrazovanja;

5.   Preporuke 

- Na političkom i institucionalnom nivou (donatori, vladine akcije uključujuči i kantonalni nivo);

- Uloga  OCD (umrežavanje i koordinirane akcije);

- Škola (stručnjaci u školama, novi programi i sl.);

- Podaci (dostupnost i potrebe za više);

- Pristup obrazovanju (fizičke prepreke, programi, potrebe za obukom, za stručnjacima, i sl);

- Socijalne barijere: stigma i diskriminacija;

6.   Reference 

Od konsultanta se očekuje da:

- Posjeduje relevantno  profesionalno iskustvo u oblasti inkluzivnog obrazovanja; 

- Posjeduje reference kojima može dokazati znanja u  pripremi analitičkih pregleda i sličnih izvještaja;

- Poznaje rad organizacija civilnog društva;

- U prilici je osigurati angažman u trajanju od ukupno 10 (deset) dana  u  period septembar – oktobar 2021;

- Osigura  punu saradnju i provede konsultacije sa predstavnicima OCD mreže – Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje u koordinaciji sa ugovornom stranom.

Zainteresovani kandidati su u obavezi dostaviti slijedeće dokumente po osnovu kojih će se vrednovati ponude:

- Pismo prijave na poziv sa sažetkom prijedloga metodologije izrade dokumenta; 

- Biografiju (CV) na jednom od službenih BHS jezika, sa posebnim naglaskom na oblast poziva;

- Reference (kontakti ugovornih strana ili lista projekta) kojim  se dokazuju zahtjevane kvalifikacije;

- Prijedlog troškova za ukupno 10 (deset) dana angažmana koji će uključiti: pregled relevantnih dokumenata; konsultacije sa OCD mrežom; pripremu nacrta dokumenta i izradu finalnog dokumenta (10-12 stranica A4 formata).  Prijedlog treba uključiti  kumulativnu cijenu po jednom danu i ukupnu za 10 dana sa uključenim svim pripadajućim troškovima. Konsultant je u obavezi uzeti učešće tokom događaja na kojem će se  predstaviti Sažetak politika.

Rok za prijavu: 20.08.2021.do 16:00 sati

Pismo prijave sa pratećim dokumentima, dostaviti  putem e-maila indira@vesta.ba  sa naznakom  “Prijava za izradu sažetka politika za promociju inkluzivnog obrazovanja” ili pošte na sljedeću adresu:  

Udruženje VESTA

„Prijava za izradu sažetka politika za  promociju inkluzivnog obrazovanja”

PC Korzo

Đorđa  Mihajlovića 4/III

75000 Tuzla, BiH

Napomena: Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.