Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje – akcije za prava djece s invaliditetom

Mreža OCD -Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje je u prethodnih nekoliko mjeseci  svoje djelovanje usmjerila na program jačanja kapaciteta za zagovaranje inkluzivnog obrazovanja. 

Uz organizaciju treninga u „Javnom zagovaranju“ i uz online konsultacija održane u augustu 2020, dogovoreni su zajednički zahtjevi prema nadležnim institucijama u cilju poduzimanja potrebnih i mogućih koraka, kako bi djeca sa invaliditetom ostvarila pravo na inkluzivno obrazovanje. 

Poseban fokus je stavljen na  prava  zagarantovana Članom 24 UN-ove Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, kao i pravima propisanim kantonalnim zakonima o osnovnom i srednjem obrazovanju. 

Akcije mreže Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje su podržane kroz projekat „Inkluzija za sve“. Mreža broji jedanaest organizacija sa području Tuzlanskog kantona i zastupa interese oko 1500 korisnika, dominantno osoba s invaliditetom, učenika i roditelja djece s invaliditetom.  

Projekat Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini, finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS), a provodi Save the Children za sjeverozapadni  Balkan sa partnerskim organizacijama i institucijama.