Inkluzivno obrazovanje nije ničija “dobra volja” već obaveza nadležnih institucija

Mreža  organizacija civilnog društva “Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje”  organizovala je danas press konferenciju apelujući na nadležne da djeca sa invaliditetom imaju pravo, a nadležne institucije obavezu  da im omoguće ravnopravan pristup obrazovanju i mogućnost da ostvare sve svoje potencijale! Mrežu čini organizacije koje su dugi niz godina aktivne u oblasti promocije dječjih prava, prava osoba s invaliditetom, udruženja roditelja djece s poteškoćama u razvoju i organizacije koje pružaju usluge podrške djeci s poteškoćama u razvoju  na području Tuzlanskog kantona. 

Saopštenje za javnost Partnerstva za inkluzivno obrazovanje!

Koliko vas se može zamisliti u ulozi učenika s invaliditetom koji najradije ne bi išli u školu zbog brojnih barijera  s kojim se svakodnevno suočavaju u obrazovanju?

Kršenje obrazovnih prava, diskriminacija i neiskorišteni potencijali naša su stvarnost i zbog masovnosti toliko su vidljivi da ih je nemoguće ignorirati!

Opredjeljne za promjene 13 organizacija civilnog društva zajednički, kroz Mrežu „Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje“  ulažu kontinuirane napore kako bi se proces inkluzije u Tuzlanskom kantonu intenzivirao  i unaprijedio i osiguralo  pravo na inkluzivno obrazovanje djeci s invaliditetom. Ministarstvu obrazovanja i nauke  obraćali smo se u više navrata i ukazivali na brojne problem, prioritetno  na potrebu  obezbjeđenja adekvatnih udžbenika i didaktičkog materijala za djecu sa invaliditetom, pružanje stručne podrške defektologa i angažiranje asistenata u nastavi. Također smo nudili saradnju i tražili učešće predstavnika Mreže u radnoj grupi koja je zadužena za rad na dokumentu strategije TK za djecu s poteškoćama u razvoju na što nije bilo odgovora od nadležne institucije.

Vjerujemo da su stručna znanja i iskustvo koje posjeduju članice mreže resurs koji ne bi smio biti zanemaren od strane nadležnih institucija. Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje broji oko 1600 korisnika, roditelja, članova i aktivista, što ukazuje na značajan  reprezentativan i volonterski potencijal.

Ratifikacijom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih Nacija 2010. godine, naša država se obavezala na puno poštovanje prava, njihovu promociju i praćenje za sve osobe sa invaliditetom. Odredbama Konvencije predviđeno je partnerstvo organizacija osoba sa invaliditetom sa institucijama vlasti u donošenju politika i drugih akata od značaja za osobe sa invaliditetom.

Stoga apelujemo da nadležne vladine institucije  pokažu više odgovornosti i veći nivo otvorenosti za saradnju sa organizacijama civilnog društva i na taj način potvrde da obrazovanje djece sa invaliditetom zaista jeste pitanje od javnog interesa, kako to proklamuju ratifikovane međunorodne konvencije  i domaće zakonodavstvo!

Mreža Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje je uspostavljena u okviru projekta Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini, koga finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS), a provodi Save the Children za sjeverozapadni  Balkan sa partnerskim organizacijama i institucijama.

Organizacije članice mreže „Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje“ - Centar Koraci nade u Tuzli i Gradačcu, Centar Mali svijet Lukavac, IC Lotos Tuzla, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla, Udruženje roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama Futura Gračanica, Udruženje građana majke hendikepirane djece TK, URDP Osmjeh nade Kalesija, Udruženje djece i osoba sa posebnim potrebama Spektar Srebrenik, Udruženje Vrati mi osmijeh Živinice, Udruženje Zemlja djece u BiH, UGImamPravo, Biro za ljudska prava Tuzla  i VESTA Tuzla.