Poziv za angažman trenera u oblasti „Komunikacije i odnosi sa medijima“

Za potrebe OCD platforme Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje

 

Udruženje VESTA iz Tuzle, objavljuje poziv za angažman trenera u oblasti „Komunikacije i odnosi sa medijima“ u svrhu jačanja zagovaračkih i institucionalnih kapaciteta OCD mreže Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje. Mreža broji jedanaest organizacija sa području Tuzlanskog kantona i  uspostavljena je u okviru projekta Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini (šifra: AID 011522).

Projekat finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS), a provodi Save the Children za sjeverozapadni  Balkan sa partnerskim organizacijama i institucijama. Projektna komponenta koju provodi VESTA se odnosi na uspostavljanje i jačanje  mreže  OCD-a, aktivnih u oblasti promocije dječjih prava, prava osoba sa invaliditetom i organizacija koje pružaju usluge podršku djeci sa poteškoćama u razvoju  na području TK. Akcije mreže su usmjerene na razvoj platforme za zagovaranje inkluzivnog  obrazovanja.

 

Od trenera se očekuje da:

Posjeduje reference kojima može dokazati znanja u oblasti komunikacija i odnosa sa medijima

Poznaje rad organizacija civilnog društva i mreža OCD;

Posjeduje relevantno i dokazano profesionalno iskustvo u pripremi i pružanju obuka;

Posjeduje iskustvo u korištenju  MS Office-a (MS Word, Excel i PPP, itd.) i pripremi izvještaja;

U prilici je osigurati angažman u trajanju od ukupno 3(tri) dana (1 dan priprema trening materijala sa odgovarajućim praktičnim primjerima, 1 dan realizacija i 1 dan izvještavanje) u naznačenom periodu.

 

Zainteresovani kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

Pismo prijave na poziv sa sažetkom trening programa/satnice usmjerene, ali ne i ograničene,  na vještine medijskog komuniciranja, komunikacijske kanale i pripremu saopćenja za javnost; 

Biografiju (CV) na jednom od službenih BHS jezika, sa posebnim naglaskom na oblast poziva;

Reference kojim  se dokazuju zahtjevane kvalifikacije;

Prijedlog troškova za ukupno 3 (tri) dana angažmana koji će uključiti: 1 dan za pripremu, 1 dan za realizaciju i jedan dan za izvještavanje. Prijedlog treba uključiti  kumulativnu cijenu po jednom danu i ukupnu za tri dana, bez detaljnog pregleda troškova poput transportnih i sličnih troškova.  

 

Rok za prijavu: 17.02.do 16:00 sati.

 

Period realizacije: posljednja sedmica februara 2020.g,

 

Pismo prijave sa pratećim dokumentima, dostaviti  putem e-maila indira@vesta.ba ili pošte na slijedeću adresu: 

 

Udruženje VESTA

„Prijava po pozivu za trenera u oblasti Komunikacije i odnosi sa medijima“ 

PC Korzo

Đorđa  Mihajlovića 4/III

75000 Tuzla, BiH

 

Napomena: Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.