Poziv za angažman konsultanta za istraživanje trening potreba OCD članica mreže za inkluzivno obrazovanje

Udruženje VESTA iz Tuzle, objavljuje poziv za angažman konsultanta za provedbu istraživanja trening potreba za jačanje zagovaračkih i institucionalnih kapaciteta novoformirane mreže organizacija civilnog društva (OCD). Mreža OCD koja broji jedanaest organizacija na području Tuzlanskog kantona je uspostavljena u okviru projekta Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini (šifra: AID 011522).

Projekat finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS), a provodi Save the Children za sjeverozapadni Balkan u partnerstvu s Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Centrom znanja Profectus, Univerzitetom u Bolonji i Udruženjem Vesta. Projekat Inkluzija za sve pruža direktnu podršku početku implementacije Strategije Tuzlanskog kantona za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje. Projektna komponenta koju provodi VESTA se odnosi na uspostavljanje mreže relevantnih OCD-a, aktivnih u oblasti promocije dječjih prava, prava osoba sa invaliditetom i organizacija koje pružaju usluge podršku djeci s poteškoćama u razvoju na području TK. Akcije mreže će biti usmjerene na razvoj platforme za zagovaranje inkluzivnog obrazovanja.

 

Opis konsultantskog zadatka:

Svrha zadatka je procjena kapaciteta 11 (jedanaest) OCD sa kojim je potpisan Memorandum o saradnji, identifikacija potreba i utvrđivanje prijedloga programa obuke. Obuka ima za cilj da osnaži OCD-a kao ključne aktere u promociji inkluzivnog obrazovanja, unaprijedi njihovu ulogu u praćenju provedbe Strategije, kao i poboljša kvalitet usluga djeci s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Očekuje se da će se program baviti, ali ne i ograničiti na sljedeće teme: umrežavanje i saradnja; transparentnost i odgovornost organizacija civilnog društva prema korisnicima i članovima; uloga organizacija civilnog društva kao pružatelja visokokvalitetnih usluga; praćenje vladine politike i priprema izvještaja u sjeni; zagovaranje, lobiranje i provedba kampanja.

 

Od konsultanta se očekuje da među članicama mreže, 11 (jedanaest) OCD sa područja Tuzlanskog kantona, provede istraživanje potreba na način da:

• Razvije ključna pitanje za istraživanje potreba u oblasti institucionalnih i zagovaračkih kapaciteta nakon ulaznih podataka o članicama koje će osigurati VESTA;

• Uskladi finalnu verziju upitnika sa ugovornom stranom;

• Provede intervjue i osigura popunjavanje upitnika od strane 11 identifikovanih OCD, članica mreže;

• Analizira nalaze i predloži program obuke koji će biti usmjeren na efikasno i efektivno funkcioniranje mreže i jačanje zagovaračkih kapaciteta;

• Dostavi draft izvještaj na komentare;

• Osigura svoje učešće na sastanku članica mreže, predstavi ključne nalaze i preporuke u cilju validacije prijedloga programa od strane predstavnika OCD;

• Dostavi finalni izvještaj.

 

Od konslutanta se očekuje da:

• Posjeduje reference kojima može dokazati znanja vezana za provedbu istraživanja potreba za obukama /TNA;

• Poznaje rad organizacija civilnog društva i mreža OCD;

• Posjeduje relevantno i dokazano profesionalno iskustvo u pripremi i pružanju obuka;

• Posjeduje iskustvo u korištenju MS Office-a (MS Word, Excel i PPP, itd.) i pripremi izvještaja;

• U prilici je osigurati angažman u trajanju od ukupno 7(sedam) dana, u periodu 08.07.2019. do 16.08.2019.g.

 

Zainteresovani kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

• Pismo prijave na poziv sa kratkim prijedlogom metodologije;

• Biografiju (CV) na jednom od službenih BHS jezika, sa posebnim naglaskom na oblast poziva;

• Reference kojim se dokazuju zahtjevane kvalifikacije;

• Prijedlog troškova za ukupno 7 (sedam) dana angažmana koji će uključiti: 1,5 dan za pripremu, upoznavanje sa relevantnim informacijama, razvoj upitnika; 3 dana za provedbu istraživanja potreba za jačanje kapaciteta članica mreže (telefonski intervju, Skype, posjeta organizacijama i/ili e-mail komunikacija); 2 dana za izvještavanje i 0/5 dana za učešće na sastanku mreže i predstavljanje ključnih nalaza članicama. Prijedlog treba uključiti ukupan trošak po jednom konstultantskom danu i ukupan trošak za 7 (sedam) dana anagažmana.

 

 

Rok za prijavu: 05.07.2019.g. do 16:00 sati.

 

Period realizacije: od 10.07.2019. do 16.08.2019.g.

 

Pismo prijave sa pratećim dokumentima, dostaviti putem e-maila vesta@bih.net.ba ili pošte na slijedeću adresu:

 

Udruženje VESTA

„Prijava po pozivu za TNA konsultanta“

PC Korzo

Đorđa Mihajlovića 4/III

75000 Tuzla, BiH

 

Napomena: Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.