Finalni izvještaj o realiziranim aktivnostima mreže Građani za Europu uz podršku TACSO projekta u BiH

Članice Mreže Građani za Europu (GzE) su uz podršku TACSO projekta BiH incijativama mreža, koalicija, inicijativa, saveza, platformi organizacija civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini realizirale niz značajnih aktivnosti u periodu juni-decembar 2014. godine. Cilj svih aktivnosti je bio usmjeren na jačanje civilnog dijaloga o ključnim aspektima procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini kao i osnaživanju i promoviranju mrežnog djelovanja organizacija civilnog društva.

Specifično, članice Mreže Građani za Europu su uz podršku TACSO BiH organizovale dvije radionice usmjerene na izgradnju vlastitih organizacionih kapaciteta i definisanje pravila i smjernica za internu i eksternu komunikaciju, kao i na prepoznavanje strateških i operativnih pravaca budućeg djelovanja u procesu europskih integracija. Treća radionica je pored članica mreže okupila značajan broj partnera i zainteresiranih strana iz vladinog i javnog sektora, sa kojima su Građani za Europu razgovarali o zajedničkim aktivnostima na planu ispunjavanja obaveza koje BiH ima na putu ka Europskoj uniji.

Radionice za jačanje internih kapaciteta mreže Građani za Europu su održane u julu i septembru 2014. U oba slučaja je nadpolovična većina članstva diskutovala o mogućnostima daljeg rada zbog čega se može smatrati da su rezultati radionica bazirani na širem interesu mreže. Izvještaji sa radionica su ponuđeni u formi nacrta svim članicama, a finalni dokument je usvojen tek nakon prijema povratnih informacija. Na ovaj način je omogućeno svim članicama mreže da budu realni nosioci zaključaka i da imaju vlasništvo nad procesom.

Treća radionica je uključila širi krug zainteresiranih strana i po primjenjenoj metodologiji se u suštini ne razlikuje od predhodne dvije. Naime, kao i u predhodnim radionicama, učesnicima je na početku omogućeno usvajanje informacija od posebnog značaja za dalji tok radionice, nakon čega je rad organizovan u malim grupama u cilju neposrednog i otvorenog pristupa rješavanju identifikovanih problema. Dodatna vrijednost multisektoralne radionice, koja je održana 11. 12. 2014. godine je činjenica da su u planiranje aktivnosti aktivno uključni predstavnici vladinih institucija i javnih preduzeća, agencija i službi, koji su zajedno sa članicama Građana za Europu identifikovali ključne, zajedničke korake u procesu europskih integracija.

Izvještaj kojeg možete pogledati OVDJE, donosi pregled održanih radionica, koji se između ostalog odnosi na konkretne planove akcije za jačanje internih kapaciteta Mreža Građani za Europu kao i osnaživanje glasa Mreže u procesu europskih integracija.