Održana multisektoralna radionica: ”Napredak Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji”

Mreža ”Građani za Europu” koja zagovara za reformske promjene u procesima EU integracija, organizovala je 11. decembra 2014. godine u Sarajevu, multisektoralnu radionicu ”Napredak Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji – Identifikacija prostora za sektoralnu saradnju vladinih institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih strana”. Radionica je organizovana u okviru podrške TACSO projekta u BiH incijativama mreža, koalicija, inicijativa, saveza, platformi organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini .

Cilj multisektoralne radionice bio je da se kroz otvorenu diskusiju i razmjenu informacija o ključnim izazovima u sektorima Rad i zapošljavanje, Energija i okoliš i Ruralni razvoj i poljoprivreda, odrede mehanizmi moguće saradnje između vladinih institucija i nevladinih organizacija, kako bi se sinergijski doprinjelo efikasnijem napredovanju Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji.

Radionica je bila prilika za vladine institucije da prepoznaju potencijale ekspertnog djelovanja nevladinog sektora, ali i da uvaže činjenice sa mikro nivoa na kojem se najbolje vide implikacije sporog napredovanja BiH u procesu europskih integracija, a koje vjerodostojno mogu ilustrovati članice Mreže.

U proteklom periodu, 26 organizacija civilnog društva iz cijele BiH su analizirale napredak države u tri odabrana sektora: Rad i zapošljavanje, Energija i okoliš i Ruralni razvoj i poljoprivreda, te u skladu sa potrebama građana, definisali prioritetne akcije prema vladinom sektoru u cilju bržeg napredovanja ka Europskoj uniji.