Zaštitimo djecu u BiH od nasilja!

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje – 1. do 7. oktobar 2013. godine

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje, Udruženje Vesta i Vesta Radio će, od 01.do 05. oktobra 2013. godine, upriličiti seriju informativno-edukativnih emisija na temu položaja i prava djeteta u našoj zajednici i BiH uopšte, sa specifičnim fokusom borbe protiv svih oblika nasilja nad djecom.

Saopštenje za javnost povodom obilježavanja Dječije nedjelje Udruženja Vesta pročitajte u nastavku!

Pravo djeteta na zaštitu od svih oblika nasilja je jedno od osnovnih prava zagarantovanih međunarodnim i nacionalnim standardima zaštite ljudskih prava. UN Konvencija o pravima djeteta, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala, obavezuje državu potpisnicu da poduzme ‘sve odgovarajuće zakonske, upravne, društvene i obrazovne mjere kako bi se dijete zaštitilo od svih oblika fizičkog ili psihičkog nasilja, povrede ili zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog postupka, zloupotrebe ili druge eksploatacije, uključujući i seksualno zlostavljanje’ (čl.19 UN CRC). Bosna i Hercegovina je od prošle godine potpisnica i Konvencije za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja (Lanzerote Konvencija).

Prema posljednjim dostupnim podacima iz Izvještaja BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o sprovedbi državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2007-2010, za 2010. godinu, do kraja iste je u Bosni i Hercegovini zabilježeno 5087 slučajeva nasilja nad djecom. U isto vrijeme, procjenjuje se da puno veći broj djece svakodnevno pati u tišini!! Nasilje nad djecom je rasprostranjenije nego što mislimo! Posljedice nasilja nad djecom za pojednica, ali i samu zajednicu i društvo su dugoroče i, u svakom pogledu, poražavajuće.

U periodu od prošle Dječije nedjelje (oktobar 2012.) do danas, država Bosna i Hercegovina je napravila značajne korake naprijed u unaprijeđenju institucionalnog okvira za zaštitu djece od nasilja, usvojivši neke od ključnih dokumenata u ovoj oblasti, uključujući i državnu Strategiju za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015, Etički kodeks istraživanja sa djecom i o djeci u BiH, te Jedinstvene smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u BiH. Ono što predstoji je zahtjevniji i za djecu važniji dio obaveze, a to je njihova brza i efikasna implementacija.

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje, Udruženje Vesta i Vesta Radio će, od 01.do 05. oktobra 2013. godine, upriličiti seriju informativno-edukativnih emisija na temu položaja i prava djeteta u našoj zajednici i BiH uopšte, sa specifičnim fokusom borbe protiv svih oblika nasilja nad djecom. U sklopu šireg programa zaštite prava djeteta u BiH, Udruženje Vesta, u partnerstvu sa Udruženjem 'Zemlja djece' Tuzla i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, realizuje projekat ''Jačanje uloge organizacija civilnog društva u monitoringu državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH'' koji finansira Europska unija u iznosu od 134,730.00 eura. Projekat je u svojoj završnoj godini i krajem 2013., razultiraće u prvom integriranom Izvještaju u sjeni o sprovedbi Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015, koji će uz Izvještaj nadležnog državnog ministarstva, biti zvanično dostavljen UN Komitetu za prava djeteta.