Objavljena publikacija Preporuke i smjernice za uvođenje rodne perspektive u lokalne budžete u Bosni i Hercegovini

U okviru projekta ''Gender senzitivno budžetiranje '' objavljena je publikacija Preporuke i smjernice za rodno osjetljivo budžetiranje u BiH. Nakon izvršenih analiza općinskih budžeta, timovi analitičara/ki su pripremili izvještaj koji je sadržavao analize osnovnih kategorija javnih rashoda na lokalnim nivoima i dostavili ga Udruženju VESTA, koje je, uz pomoć gender mehanizma u BiH, pripremilo i štampalo publikaciju.

S obzirom da su u publikaciji izneseni ključni argumenti za opravdanost pokretanja rodno budžetnih inicijativa i urodnjavanje budžeta, ona predstavlja osnov za integrisanje rodnosti u kriterije koji određuju planiranje i izvršavanje općinskih budžeta, a koji su aplikativni i na budžete na svim nivoima vlasti. Publikacija je potom predstavljena široj javnosti, a također je upućena u Gender centre F BiH i RS čiji je jedan od mandata da sakupljaju inicijative vezane za promjene legislative s aspekta gendera.

Ambicija ove Publikacije je da predstavi lepezu alata za ispitivanje rodne perspektive javnih prihoda i rashoda, odnosno za utvrđivanje postojanja iste u upravljanju i raspodjeli sredstava poreznih obaveznika. U cilju konkretne aplikacije tih alata na lokalne budžete, analizirane su osnovne kategorije javnih rashoda u 5 bosanskohercegovačkih općina (Banovići, Bijeljina, Srebrenica, Travnik i Tuzla) i te su analize predstavljene u ovoj publikaciji. Za primjere su uzete lokalne zajednice jer je evidentno da one predstavljaju prvi i jedini neposredni oblik vlasti od kojeg  građani i građanke očekuju da zadovolje njihove potrebe na osnovu zakona, međunarodnih standarda i konvencija. To nužno znači da svako poboljšanje lokalnih politika implementiranih kroz budžete tog nivoa vlasti se gotovo uvijek reflektuje na poboljšavanje uslova života i rada stanovnika te lokalne zajednice. Upravo u kontekstu zagovaranja i stvarnog unapređenja politika budžeta, a u korist kvalitetnijeg života, skroman doprinos bi trebala dati i ova publikacija.

Cilj Publikacije je da iznese ključne argumente za opravdanost provođenja rodno budžetnih inicijativa i njihove primjenjivosti kako na lokalne, tako i na vladine programe. U tom smislu, ona predstavlja osnov za uvođenje gender senzitivnih procedura pripremanja, predlaganja, usvajanja i izvršavanja budžeta na svim nivoima vlasti u BiH, čime bi, između ostalog, bilo omogućeno podjednako sudjelovanje žena i muškaraca u pripremi i izradi budžeta, te praćenje refleksije takvih budžeta na poboljšanje položaja žena u BiH.

Namjera publikacije Preporuke i smjernice za uvođenje rodne perspektive u lokalne budžete u Bosni i Hercegovini i jeste skrenuti pažnju građana i građanki na potrebu njihovog aktivnijeg učešća u odlučivanju o načinu utroška i onog dijela njihovih sredstava koje oni kroz poreze, doprinose i takse izdvajaju u budžete svojih lokalnih zajednica, te postizanje sinergetskih efekata kroz partnersko djelovanje sa širom zajednicom.